bombemaal
Byggearbeider kommer i tillegg (Foto: Frank Tverran)

Den 22. juli 2011 ble det utført omfattende angrep mot regjeringskvartalet i Oslo og Arbeidernes Ungdomsfylkings sommerleir på Utøya I Tyrifjorden.
Bare i år koster dette skattebetalerne over en milliard kroner.

Både i forbindelse med angrepene 22. juli og i tiden etter er det satt i verk en rekke tiltak under flere departementers ansvarsområder. Nye tiltak vil også være nødvendige i tiden framover. Det fremmes derfor forslag om tilleggsbevilgninger til dekning av utgifter til slike tiltak i statsbudsjettet for 2011.

De ekstraordinære utgiftene er av et slikt omfang at det ikke er mulig å dekke dem i sin helhet innenfor gjeldende bevilgninger. Det har derfor vært nødvendig å pådra utgifter utover bevilgningene som følge av angrepene.

Ved kongelige resolusjoner 16. september 2011 er det gitt samtykke til overskridelse av bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 med til sammen 722,9 mill. kroner for ekstra utgifter fram til 1. november i år. I en ny proposisjon fremmes forslag om nødvendige tilleggsbevilgninger ut året 2011. Forslagene inkluderer også de utgifter som det allerede er gitt samtykke til overskridelse av ved kongelige resolusjoner.

Til sammen foreslås det økte utgifter på 1 029,3 mill. kroner i denne proposisjonen.