buss
Foto: Frank Tverran

– Bruk av ekspressbuss kan gjøres enda mer attraktiv for de reisende og kan dermed bidra til å øke kollektivtrafikkens andel av all persontransport. Samferdselsdepartementet har invitert representanter for bussnæringen, fylkeskommunene og Statens vegvesen til et nærmere samarbeid om tiltak for å styrke ekspressbussenes rolle innenfor et samlet transportsystem, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Bedre framkommelighet for kollektivtrafikk på vegnettet, med vekt på blant annet utbygging av egne kollektivfelt i de største byområdene, er ett av flere tiltak som skal drøftes ved et møte i Samferdselsdepartementet den 20. august i år.

Utbygging av innfartsparkering og tilrettelegging for lettest mulig omstiging mellom privatbil og ekspressbuss, er også et emne for møtet. Samordning og korrespondanse mellom ekspressbusstrafikk og annen kollektivtransport, særlig med sikte på samordnet informasjon og billettering er et annet emne.

– Jeg ser fram til godt begrunnede og konstruktive innspill til tiltak som kan øke bruken av ekspressbuss og annen kollektivtransport, sier samferdselsministeren.