Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 29. april 2013 29. april 2013
Opprettet 29. april 2013 29. april 2013
Sist oppdatert 29. april 2013 29. april 2013
Regjeringen setter av 250 millioner kroner for å møte utfordringene i skog- og trenæringen. 75 millioner kroner går over Landbruks- og matdepartementets budsjett. Satsingen er et ledd i en tiltakspakke der også Nærings- og handelsdepartementet og Samferdselsdepartementet er involvert.

Midlene fordeles med 30 millioner kroner til utbygging av kaier, 30 mill. kroner til modernisering av eksisterende skogsveinett og 15 millioner kroner til utviklingstiltak for økt trebruk.

- Vi må bygge flere kaier for å effektivisere tømmetransport lang kysten. Kystfylkene har betydelige skogressurser som snart skal avvirkes. Utbygging av flere kaier langs kysten er et viktig grep for å sikre kostnadseffektive virkesleveranser til skogindustri i Norge og produktflyt til markeder nasjonalt og internasjonalt, sier landbruks- og matministeren.

- Skogsvegnett er helt avgjørende for lønnsom skogsdrift og for utvikling av skogens positive nærings-, klima- og energibidrag. Vi trenger å modernisere og utvikle skogsveinettet vårt for å få lavere kostnader for uttransport av tømmer. Dette er viktig for industriens råstofftilgang til konkurransedyktige priser, sier landbruks- og matministeren.

Landbruks- og matdepartementet har i flere år satset på økt bruk av tre gjennom Trebasert innovasjonsprogram. Midlene skal brukes til utviklingsprosjekter i tre rettet mot byggenæringen og andre relevante aktører. For 2013 er budsjettet 28 millioner kroner. Sett i lys av situasjonen for treforedlingsindustrien er det behov for å utvikle nye miljøvennlige produkter av tre som kan gi grunnlag for verdiskaping og vekst i en viktig verdikjede for Fastlands-Norge. Gjennom tiltak i revidert budsjett styrkes programmet med 15 millioner kroner.