Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 05. oktober 2011 05. oktober 2011
Opprettet 05. oktober 2011 05. oktober 2011
Sist oppdatert 05. oktober 2011 05. oktober 2011

De siste tiårene har tallet på barn og unge under 18 år som blir drept i trafikken, gått jevnt tilbake etter målrettet trafikksikkerhetsarbeid. Stadig er en stor andel av dem som omkommer, myke trafikanter. Det er langt flere gutter enn jenter som blir drept i trafikken.

Dette kommer frem i en artikkel Jan Monsrud og Asbjørn Wethal fra Statistisk sentralbyrå har skrevet i det ferskeste nummeret av Samfunnsspeilet. De to seniorrådgiverne har studert tall for trafikkulykker med dødelig utgang helt tilbake til 1970.
Nedgang i hele Europa

Det er sikrest å ferdes på de svenske veiene, som hadde kun 2,8 omkomne per 100 000 innbyggere i 2010. Tilsvarende tall for Norge var 4,3, mot 5 i både Danmark og Finland. Gjennomsnittstallet for EU var 6,1 trafikkdrepte per 100 000 innbyggere. Høyest risiko i EU hadde Hellas med 11,2 omkomne. Trenden er nedadgående for hele EØS-området: Gjennomsnittstallet for 20 år siden var 16 omkomne per 100 000 innbyggere. For Norge, som for EU, er det særlig antallet omkomne barn under 18 år som har gått tilbake.
Synkende antall dødsulykker blant barn og unge siste 30 år

På 1980-tallet var 20 prosent av dem som ble drept i trafikken, barn fra 0 til 17 år. Vel 25 år senere er andelen nede i 9 prosent. Særlig stor har nedgangen vært i aldersgruppen 15-17 år hvor antallet omkomne har gått ned 65 prosent. Enda mer markant, snaut 90 prosent, har nedgangen vært i aldersgruppen 6-9 år.
Bilbelte og gangveier viktige

I 1975 ble det påbudt å bruke bilbelte i forsetet på person- og varebiler. Ti år senere gjaldt påbudet også baksetepassasjerene. For personer i forsetet (sjåfør eller passasjer) halverer bilbeltet risikoen for å omkomme i trafikken.

Den positive utviklingen blant de yngste har særlig sammenheng med at det er blitt bygget flere gang- og sykkelveier. Påbudet om barnesikringsutstyr i biler som kom i 1988, kan også være med å forklare trenden. Andre faktorer er styrket trafikkopplæring både i skoler og barnehager.
Svakere nedgang blant myke trafikanter

I perioden 1981-1985 var 79 prosent av guttene (0-14 år) som omkom i en trafikkulykke, myke trafikanter. Den tilsvarende andelen for jentene i samme aldersgruppe var 64 prosent. Til sammen 134 myke trafikanter under 15 år mistet livet i denne femårsperioden. Siden har antallet drepte gått gradvis tilbake. Nedgangen frem til 2010 har vært på 86 prosent. Selv med en slik positiv utvikling er stadig halvparten av de omkomne under 15 år å regne som myke trafikanter.


Flest gutter omkommer

Av de 1 237 personene under 18 år som omkom i veitrafikkulykker i perioden 1981-2010, var 824 gutter og 413 jenter. Fra midten av 1990-tallet har jenter yngre enn 18 år gjennomgående hatt en heldigere utvikling over tid enn guttene, målt etter omkomne i veitrafikkulykker, men det er visse variasjoner innenfor de forskjellige aldersgruppene. For hele perioden 1981-2010 viser statistikken at nesten hver fjerde jente som omkom, var yngre enn seks år, mot hver sjuende gutt. I aldersgruppen 15-17 år omkom i denne 30-årsperioden 447 gutter og 174 jenter. Denne forskjellen kan gjenspeile ulike vaner når det gjelder bruk av motoriserte kjøretøy som moped og lett motorsykkel. Men det er betydelige, tilfeldige svingninger i andelene fra den ene femårsperioden til den neste for alle aldersgruppene