Skriv ut denne siden
mandag, 15 april 2019 13:17

Hønefoss-advokat fratatt bevilling

Skrevet av
Hønefoss-advokat fratatt bevilling Illustrasjon: Pixabay

En advokat i Hønefoss kan ikke lenger praktisere som advokat. Han får heller ikke yte rettshjelp.

Det er Advokatbevillingsnemnden som holder oppsyn med advokaters virksomhet i Norge. Etter å ha avdekket flere år med regnskapsrot hos en Hønefoss-advokat, besluttet nemnden å innra advokatens bevilling. Han får heller ikke drive juridisk veiledning av noe slag.

Rotet med klientmidler

Etter advokatforskriften §3-6 skal det opprettes egne konti for klientansvar og klientmidler som til enhver tid viser behandlingen av klientmidlene. Bokføringen skal vise klientansvaret for den enkelte klient, og klientansvar fra eiendomsmeglingsvirksomhet, fra inkassovirksomhet og den øvrige advokatvirksomhet skal regnskapsmessig holdes atskilt.
Saldo på klientbankkonto avstemmes mot bokført saldo for klientmidler i regnskapet hver måned. Likeledes skal bokført saldo for klientmidler avstemmes mot bokført klientansvar (klientgjeld) hver måned. Avvik skal forklares. Avstemmingene skal dokumenteres og oppbevares som regnskapsmateriale.

Nemnden konstaterte at Hønefoss-advokaten ikke har innrettet sin virksomhet i tråd med denne bestemmelsen. Som en følge av advokatens manglende månedlige bokføring, har advokaten heller ikke bokført og avstemt klientmidlene. Nemnden trakk også fram at klientmiddelavstemmingen for juni 2016, som ble innsendt til Advokatbevillingsnemnden den 20. november 2018, ble foretatt i april 2017.

Rot i mange år

Nemnden har videre merket seg at advokatens revisor, ved innsendelse av egenerklæring med vedlegg for regnskapsårene 2013 og 2016, har hatt merknader til advokatens manglende rutiner for avstemminger av klientmidler mot klientansvar. Revisoren har også adressert dette forholdet i 2 nummererte brev til advokaten i 2016. Til tross for dette, har Hønefoss-advokaten ikke endret sine rutiner og besørget regelmessig bokføring og klientmiddelavstemming.
Advokatens klientmiddelavstemminger er dessuten kun foretatt på totalnivå. Klientmiddelavstemmingen gir ingen informasjon om verken klienter eller underkonti.

Cash uten konto

Bokettersynet avdekket at advokaten tar i mot kontanter fra klienter, uten at han har opprettet en konto for kontantbeholdning i regnskapet. Bokettersynsrevisor har dermed ikke kunnet kontrollere hvordan kontantene er blitt håndtert.

Depositum på feil konto

Hønefoss-advokaten har også uriktig opprettet depositumskonti på klientkonto, i strid med husleieloven $ 3-5 annet ledd. Han har uttalt at han først vil rette opp i depositumskontiene når leieforholdene opphører. Forholdet er påpekt av bokettersynsrevisor, og igjen av Tilsynsrådets styre. Til tross for dette har advokaten ikke umiddelbart rettet forholdet.

Uskikket og uten tillit

Advokatbevillingsnemnden finner disse forholdene så alvorlige, at advokaten anses uskikket til å drive advokatvirksomhet og at han har mistet den tillit som er nødvendig i yrket. Nemnden presiserer at forholdenes alvorlige karakter nødvendiggjør et tilbakekall av bevillingen.

Har ikke levert tilbake advokatbevillingen

Advokaten fikk beskjed om at han måtte sende inn advokatbevillingen i original til Tilsynsrådet snarest. Han må også gi en redegjørelse for hvordan advokatvirksomheten nå vil bli avviklet, herunder en revisorbekreftelse som viser at klientmidler og regnskapsført klientansvar er brakt ned i kr. O,-. Fristen for å gjøre dette, ble satt til torsdag 14.mars 2019.

Da RingeriksAvisa kontaktet Advokatbevillingsnemnden 15.4.2019, hadde de ennå ikke mottatt dette, men opplyste at purring var sendt.