Skriv ut denne siden
tirsdag, 04 august 2020 13:08

Regjeringen gir uforbeholden unnskyldning til de berørte i Nav-saken

Skrevet av
Isaksen mottak rapporten fra granskingsutvalgets leder Finn Arnesen. Isaksen mottak rapporten fra granskingsutvalgets leder Finn Arnesen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier unnskyld til de berørte etter at Nav-gjennomgang bekrefter at EØS-retten ble feilpraktisert.

– Granskingsrapporten bekrefter en systemsvikt hvor nær samtlige instanser gjennom en årrekke har sviktet på dette området. Det er ekstra alvorlig fordi konsekvensene for en del av de berørte har vært svært store, sa Isaksen.

Fredag fikk statsråden overlevert rapporten til granskingsutvalget om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land.

– Jeg vil som statsministeren og forhenværende statsråd også har gjort, gi en uforbeholden unnskyldning til de berørte, sa Isaksen.

– Det øverste politiske ansvaret ligger nå hos meg og fortsatt hos regjeringen. Vi, og jeg som ansvarlig statsråd, skal fortsette å rydde opp, fortsatte han.

Isaksen opplyste at Arbeids- og sosialdepartementet allerede har satt i gang en rekke tiltak for å rydde opp etter feiltolkningen.

Deriblant er det satt ned et lovutvalg som skal gjennomgå trygdelovgivningen og forholdet til internasjonale avtaler med betydning for trygdekoordinering.


Fakta om noen overordnede anbefalinger fra Nav-rapporten

 • Juridisk forskning og undervisning må i langt større grad ta inn over seg at EØS-rett ikke bare er et eget rettsområde, men også en integrert del av andre rettsområder
 • Den EØS-rettslige kompetansen sentralt i Nav må styrkes
 • Nav må sikre at EØS-rettslige spørsmål inngår som en integrert del av utarbeidelse av rundskriv og andre retningslinjer og i behandlingen av enkeltsaker
 • Det må utvikles en forvaltningskultur i Nav der kommunikasjonen mellom avdelinger og linjer er god, slik at endringer i praksis raskt kan manifestere seg i hele etaten
 • Den EØS-rettslige kompetansen i Trygderetten må styrkes
 • Trygderetten bør etablere effektive tiltak for kunnskapsdeling internt for å sikre likebehandling og rettssikkerhet for brukerne
 • Trygderetten bør ha systemer for å reagere når Nav ikke følger opp prinsipielle kjennelser
 • Der Trygderetten eller domstolene legger til grunn en annen rettsoppfatning enn Nav, må Nav enten utfordre lovforståelsen videre i rettssystemet eller endre praksis for å sikre reell likebehandling
 • Departementet må sikre en nærhet til Nav som gir dem innsyn i praksis på sentrale områder. Dette bør organiseres slik at det er nær sammenheng mellom EØS-rettslig kompetanse og innsyn i praksis
 • Dialogen mellom Nav og påtalemyndigheten må styrkes
 • Påtalemyndigheten må ta et selvstendig ansvar for å avklare og vurdere den forvaltningsmessige behandlingen som ligger til grunn for anmeldelser
 • Den EØS-rettslige kompetansen i de alminnelige domstolene må styrkes. Det må utvikles en kultur i domstolene som gjør at dommere identifiserer EØS-rettslige spørsmål også i straffesaker, og som kan bidra til å hindre at det avsies straffedommer for handlinger som etter EØS-retten er tillatt