3,4 prosent av befolkningen i Norge ble registrert som offer for ett eller flere lovbrudd i 2010. Dette utgjør totalt 169 000 personer, og er 3,9 prosent færre enn året før. Antallet registrerte ofre for vold har vært stabilt de siste årene, men det er færre ungdom og flere kvinner blant voldsofrene.

 

Av de 394 000 anmeldte lovbruddene er nesten halvparten (46,7 prosent) begått mot personer, og 17,5 prosent mot foretak eller annen juridisk enhet. I forhold til året før er det registrert færre lovbrudd mot både personer og foretak, med en nedgang på henholdsvis 4,1 og 5,8 prosent.

 

 

Nesten 127 000 anmeldte vinningslovbrudd er begått mot personer og 43 500 mot foretak. Dette er henholdsvis 5,4 og 8 prosent færre vinningslovbrudd enn de relativt høye antallene i 2009. I tillegg er det anmeldt 10 400 tilfeller av skadeverk med personofre og 9 900 skadeverk mot foretak, en nedgang på henholdsvis 10 og 16 prosent i forhold til året før.

Ifølge anmeldelsene til politiet er det flere lovbrudd uten fornærmet, og i 2010 omfattet disse 35,8 prosent av lovbruddene. Narkotika- og trafikklovbrudd utgjør mer enn to tredeler av disse lovbruddene.


Færre ofre for vinningskriminalitet

Samlet sett ble nesten 120 000 personer registrert som ofre for vinningslovbrudd i 2010. Det er tilnærmet 6 600 færre enn året før. Til sammen 41 100 personer ble registrert som ofre for tyverier fra bolig, fritidsbolig eller kjøretøy – nesten 4 800 færre enn i 2009.

 

Tyverier og annen vinningskriminalitet er hovedlovbrudd for 70 prosent av alle registrerte personofre. Nedgangen for vinningslovbrudd bidrar til at det totale antallet registrerte personofre i Norge nå er færre enn de seks foregående årene med denne typen statistikk.


Hvert femte offer for vinningskriminalitet bor i hovedstaden

4,5 prosent av den totale befolkningen i Oslo ble registrert som ofre for vinningslovbrudd i 2010. Disse utgjør mer enn hvert femte registrerte offer for denne typen lovbrudd i Norge. Den tilsvarende andelen er 1,1 prosent i Sogn og Fjordane, som er fylket med størst prosentvis nedgang i forhold til året før og minst anmeldt vinningskriminalitet.


Unge er mest utsatt for kriminalitet …

Unge voksne har klart høyest risiko for å bli registrert som ofre for kriminalitet. 6,6 prosent av befolkningen i alderen 20-29 år ble registrert som ofre i løpet av 2010, mens tilsvarende andel for aldersgruppen 70-79 år er 1,6 prosent.


… men ulike aldersgrupper er ofre for ulike type lovbrudd

Ser vi på fordelingen av lovbruddsgrupper innenfor aldersgruppene, finner vi noen relativt klare mønstre: I aldersgruppen 0-9 år er hele 80 prosent av ofrene registrert med seksual- eller voldskriminalitet som hovedlovbrudd. Tilsvarende andel i aldersgruppene 20-29 og 70-79 år er henholdsvis 16 og 4 prosent. Motsatt gjelder for blant annet vinningskriminalitet, som er hovedlovbruddsgruppen til 80 prosent av ofrene i aldersgruppen 80 år og over. Den tilsvarende andelen er 56 prosent for aldersgruppen 10-19 år.


Flest mannlige voldsofre, men ikke for alle typer vold

I alt 22 300 personer, tilsvarende 4,6 per 1 000 innbyggere, ble registrert som ofre for voldskriminalitet i 2010 – det samme som året før. Ut fra hovedlovbruddet ble 5 900 personer utsatt for trusler og 14 200 for fysisk vold (det vil si fysisk mishandling i familieforhold og forbrytelse mot liv, legeme og helbred).

58 prosent av voldsofrene i 2010 var menn, men kjønnsfordelingen er svært ulik blant ofrene for de forskjellige typene hovedlovbrudd. Andelen menn er spesielt stor blant ofrene for legemsbeskadigelse (86 prosent) og legemsfornærmelse (63 prosent). Kvinner er på sin side klart overrepresentert blant ofrene for mishandling i familieforhold, hvor de utgjør 75 prosent. Av de nesten 3 300 ofrene med en seksualforbrytelse som hovedlovbrudd er kvinneandelen enda høyere, med 87 prosent.


Flere kvinnelige voldsofre

I 2010 ble 2 550 personofre registrert med mishandling i familieforhold (inkludert grov mishandling) som hovedlovbrudd. Etter innføring av lov om mishandling i familieforhold (fra 2006) har det vært en omfordeling i registrering av ofre for de ulike typene av voldslovbrudd (se blant annet statistikk for Anmeldte lovbrudd 2010). Samtidig er det også totalt sett blitt flere kvinner og barn registrert som voldsofre, noe som ser ut til å ha relativt klar sammenheng med utviklingen i anmeldt mishandling i familieforhold.

 

I saker med mishandling i familieforhold er det omtrent like mange gutter og jenter blant ofrene i aldersgruppen 0-19 år, mens det er en klar overvekt av kvinner i de eldre aldersgruppene. Etter 2006 har flere kvinner blitt registrert som voldsofre, og andelen kvinner av alle fornærmede i voldssaker har økt (se figur). Denne økningen har først og fremst sammenheng med at flere kvinner i alderen 20 år og over registreres som ofre for mishandling i familieforhold.


Færre voldsofre blant ungdom

Ut fra anmeldelsene til politiet er risikoen for å bli utsatt for vold økende fram til 18-20-årsalderen. Det gjelder for både jenter og gutter. I løpet av de første årene etter oppnådd myndighetsalder er det betydelig flere voldsofre blant menn enn kvinner. Andelen som blir registrert som voldsoffer synker jo eldre man blir, og forskjellene mellom menn og kvinner blir mindre med alderen.

 

I aldersgruppen 13-22 år ble det registrert nesten 6 300 voldsofre i 2010. Dette er drøyt 4 prosent færre enn året før og nesten 12 prosent færre enn i 2007. Nedgangen de siste tre årene viser en tydelig nedadgående trend for begge kjønn, men i størst grad for menn.


Finnmark i særstilling

Finnmark er det fylket med klart høyest andel voldsofre i 2010, med 8,2 ofre per 1 000 innbyggere. Generelt øker imidlertid andelen registrerte voldsofre jo mer befolket en kommune er. I 2010 var det for eksempel 5,1 voldsofre per 1 000 innbyggere i kommuner med 30 000 eller flere innbyggere, mens tilsvarende andel for kommuner med under 2 000 innbyggere var 3,5. Tre av fire registrerte voldsofre utsettes for vold i den kommunen de bor i.