En ny "ungdomstraff" som ble vedtatt av Stortinget før jul, betinger at tingsretten, friomsorgen og konfliktrådet må jobbe tettere sammen. Riktignok har ikke loven trådt i kraft, men i mange fylker forberedes nå iverksettelsen ved at aktørene møtes. Sist uke var det møte mellom Aust-Agder tingsrett, konfliktrådet og friomsorgen i Agder.

 

Plan for å hindre tilbakefall


Et stormøte der lovbryteren møter dem som er berørt av lovbruddet, forpliktende handlingsplan over den domfeltes dagligliv - og et nettverk av fagfolk og andre som skal ha tett oppfølging av den domfelte. Det er essensen i den nye "ungdomsstraffen" som er vedtatt ut fra målsettingen om at færrest mulig ungdommer i aldersgruppen 15-18 år skal idømmes fengsel. Ved bruk av kompetanse fra politi, barnevern, kriminalomsorg og konfliktråd legges en plan som på best mulig måte hindrer tilbakefall.

 

"Ungdomsstraffen" skal være et alternativ til ubetinget fengsel og samfunnstraff - og dermed er det viktig at rettens medlemmer vet hva straffen vil innebære. De som møtte fra retten i Aust-Agder ga klart uttrykk for at de er positive til andre tiltak enn å måtte sende ungdom i fengsel.


-Fengselsstraff hjelper ikke disse ungdommene, det er bare et middel for å holde dem borte fra samfunnet for øvrig, sa sorenskriver Anne Gro Kleven.


Fengselsstraff ved brudd


Kriminalomsorgen vil ha fast plass i teamet som opprettes rundt den domfelte - og dersom ungdommen bryter avtalen som inngåes, kan saken overføres til kriminalomsorgens regionale nivå med innstilling om at saken bringes inn for retten med begjæring om at den betingede fengselsstraffen skal sones.


"Straffen" bygger på Oppfølgingsteam og i påvente av at alle landets konfliktråd får Oppfølgingsteam (det er fem i dag - og åtte nye etableres i 2012) prøves ordningen ut ved konfliktrådene i Sør-Trøndelag og Telemark. Agder er blant de konfliktrådene som har fått penger til ansettelse av en ungdomskoordinator og dermed vil starte opp med Oppfølgingsteam i løpet av sommeren. Ved årets utløp vil 13 av de i alt 22 konfliktrådene ha etablert Oppfølgingsteam - og skulle det komme penger på neste statsbudsjett til de resterende, kan iverksettelse av "ungdomsstraffen" skje neste år.