bergljot webster

Bergljot Webster, leder av advokatlovutvalget. (Foto: JD)

I disse dager hvor det settes søkelys på habilitet, er det merkelig hvordan enkelte får bestemme over seg selv. Regjeringen setter i dag ned et utvalg som skal foreta en grundig gjennomgang og revidering av dagens regelverk for advokater og andre som yter rettshjelp. Utvalget skal blant annet vurdere om regelverket bør samles i en egen lov. Men det er kun advokater/jurister i utvalget.

 

– Advokatrollen har endret seg siden siste større revisjon av advokatregelverket i 1991.
Stadig flere advokater driver rådgivning som likner mer på ordinær konsulentvirksomhet, og det er en målsetting om mer bruk av forlik og alternativ tvisteløsning. Det gjør det nødvendig å gjennomgå regelverket for advokatvirksomhet, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

 

Utvalget består av en dommer, tre advokater og representanter fra påtalemyndigheten, rettshjelpere, akademia og brukerinteresser. Det er inntatt i mandatet at utvalget skal innhente erfaringer og synspunkter fra andre aktører som berøres av de temaene utvalget skal behandle.

 

Utvalget skal blant annet se nærmere på hva som er advokatvirksomhet og hvem som skal kunne yte juridiske tjenester, vilkårene for å drive advokatvirksomhet, organiseringen av advokatvirksomhet, sanksjoner og tap av advokatbevilling, tilsyns- og disiplinærsystemet og advokaters uavhengighet og taushetsplikt.

 

Utvalget skal levere sin utredning innen 2. mars 2015.

 

Utvalgets sammensetning:

    Bergljot Webster, utvalgets leder, høyesterettsdommer
    Jeppe Normann, advokat og partner i Advokatfirmaet Selmer DA
    Cecilie Schjatvet, advokat i Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & CO
    Marianne Abeler, kommuneadvokat i Tromsø
    Birgitte Budal Løvlund, statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter
    Terje Svendsen, rettshjelper
    Tor Wallin Andreassen, professor ved Handelshøyskolen BI
    Eivind Kolflaath, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.