søndag, 22 mars 2020 08:59

Sommerferie 2020

Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)

I disse dager sitter arbeidsgivere og jobber med ferien for 2020. De skal ha en kabal til å gå opp.

Arbeidstakere må søke om å få ferien til bestemte tidspunkt, hvis bedriften/arbeidsstedet ikke har fellesferie.
Jeg vil anbefale arbeidsgivere å sende ut melding til arbeidstakere.
Arbeidsgiver har styringsrett på ferieavviklingen og fastsetter tidspunktet for ferien innenfor de rammene loven setter. Det er med andre ord ikke slik at arbeidstaker har krav på å få lagt ferien til en bestemt periode som passer best for arbeidstakeren. se Ferielovens § 6 (1).
Arbeidstaker skal bli hørt, og arbeidsgiver plikter på forhånd å diskutere plasseringen av ferien med den enkelte, eller med arbeidstakerens tillitsvalgte. Se Ferielovens § 6.
De fleste arbeidsgivere strekker seg langt for å få imøtekomme ferieønskene, enkelte ganger går ikke kabalen opp. Kommer man ikke til enighet, har arbeidsgiveren styringsrett og da må man bare innrette seg etter det. Flere bedrifter/arbeidsgivere kan ha rullering av ferier. Deg dette året, kollegaen din neste år som får innfridd ferieønsket.
Jeg ser mest på jussen her:

Sommerferie

Praktiserer bedriften fellesferie, må det være tilstrekkelig å diskutere plasseringen med de tillitsvalgte. Det gjelder selv om det også er uorganiserte som berøres av at virksomheten stanser.
Arbeidstakeren har etter Ferieloven rett til at 18 virkedager plasseres i perioden 1. juni til 30. september, og til at restferien på sju virkedager gis samlet innenfor ferieåret.
Arbeidstakere over 60 år
Når det gjelder ekstraferien for arbeidstakere over 60 år, kan arbeidstaker selv bestemme når ferien tas. Arbeidstaker kan også velge å dele opp denne ferien.
Tariffavtaler
I en rekke tariffavtaler er det inntatt som bilag en protokoll. Den fastsetter at ekstraferien ikke kan kreves lagt på et tidspunkt som skaper "vesentlige vanskeligheter for produksjonen eller for systematisk ferieavvikling for bedriftens arbeidsstokk som helhet". For bedrifter bundet av slike tariffavtaler er det derfor dette som gjelder. I visse særlige situasjoner kan altså bedriften motsette seg at ferien legges til bestemte tidspunkter.

Hvor lang ferie har vi krav på?

Ferieloven gir rett til ferie i 25 virkedager eller fire uker og en dag, se ferieloven § 5 (1). Ferieloven opererer ikke med halve dager.
Med virkedager menes alle dager bortsett fra søndager og lovbestemte helge- og høytidsdager. Det vil si at også lørdag er virkedag i ferielovens forstand. Det spiller ingen rolle om den enkelte arbeidstaker skulle vært i arbeid på den aktuelle dagen eller ikke. Arbeidstakere i tariffbundne bedrifter har krav på fem ukers ferie. Enkelte arbeidstakere har også rett til dette på grunnlag av sin individuelle arbeidsavtale.

Eksempelvis vil en arbeidstaker som bare arbeider tre dager i uken, avvikle 18 virkedager i en ferie på tre uker. Det samme gjelder for deltidsansatt som ikke jobber full dag.
Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har rett til ytterligere seks virkedager eller en ukes sammenhengende ferie, se ferieloven § 5 (2). (Tidligere måtte arbeidstaker ha fylt 60 år innen 1. september.)

Har arbeidstaker som begynner i opptjeningsåret rett til full ferie?
Arbeidstakere som begynner hos ny arbeidsgiver senest 30. september har rett til full ferie med mindre vedkommende har avviklet ferie hos sin tidligere arbeidsgiver. Arbeidstaker som begynner etter denne datoen, har rett til seks virkedager ferie.

Den nye arbeidsgiver kan kreve dokumentasjon fra forrige arbeidsgiver på hvor mange feriedager som er avviklet, se ferieloven § 5 (3).

Spørsmål som jeg ofte får når det gjelder ferie:
Ferie på enkeltdager
Kan arbeidstakere kreve å ta ut deler av ferien som enkeltdager? Det kan de ikke. Arbeidstakere har ikke krav på å få ta ut ferie som enkeltdager. Arbeidsgiver bestemmer tidspunktet på ferie, og kan derfor også bestemme at ferien skal avvikles i hele uker.
Det ikke er noe i veien for at arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler uttak av ferie på enkeltdager, så lenge begge parter er enige.
Arbeidstaker har den motsatte retten; de kan nekte å ta ut ferie som enkeltdager.

Sammenhengende ferie

- Alle ansatte kan kreve å få minst tre sammenhengende ferieuker i hovedferieperioden mellom 1. juni og 30. september. For arbeidstakere som har fem uker ferie, gir de fleste tariffavtalene rett til å til å kreve hver av de to siste ferieukene som én pluss én sammenhengende ferieuke. Det betyr imidlertid ikke at de to ukene kan kreves i sammenheng.
Arbeidstakere som bare har den lovfestede ferien på 4 uker og 1 dag kan kreve hele restferien på 1 uke og 1 dag i sammenheng.

Kan arbeidsgiver pålegge arbeidstakere under 60 år å ta all ferien om sommeren?
- Det er ingenting i veien for at arbeidsgiver legger all ferien om sommeren, så lenge arbeidstakerens rett til å få ferie i sammenheng overholdes. Husk arbeidstakere over 60 år bestemmer selv når de vil ta ut den ekstra ferieuken de har krav på fra det året de fyller 60.
Ferie er ikke enkelt, husk du som arbeidsgiver har styringsretten og ferie skal meldes inn 2 måneder i forveien.
Husk du som arbeidstaker kan egentlige ikke å forvente å få ferie når du får en impuls om at nå passer det, du skal søke.

Vi håper vi alle kan nyte en hyggelig sommer ferie og virkelig hente oss inn med mye sol, latter og bading eller hva du liker å gjøre i ferien.

Lest 3878 ganger Sist redigert søndag, 22 mars 2020 09:02
Mer i denne kategorien « Bytte jobb? Du som er permittert »