fredag, 12 mars 2021 12:34

Kan du som arbeidsgiver bestride sykemeldingen til Alex?

Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)

Faktisk så kan du det. Er du i tvil om Alex er syk så kan du sende en melding til NAV hvor du som arbeidsgiver skriver hvorfor du ikke vil godkjenne sykemeldingen. Brevet/meldingen du sender NAV skal også sendes som kopi til Alex.

Det skal gå frem av brevet/meldingen hvorfor du som arbeidsgiver mener at vilkårene ikke er oppfylt. Det kan være at du ikke har fått melding om sykdom, manglende medvirkning fra Alex og/eller om du betviler at de medisinske inngangsvilkårene i lovverket er oppfylt. Merk; årsaken til et sykefravær er ikke relevant for deg.

Dette er ganske så aktuelt også nå under Corona epidemien.

Som arbeidsgiver har du ikke rett til å få kunnskap om diagnosen til Alex, derfor må du være sikker i din sak når du ikke godkjenner sykemeldingen. Husk; du har ingen rett til å vite hvorfor Alex er sykemeldt.

Du kaller Alex inn til samtale så raskt som mulig, skrive referat fra møtet, tar vare på evt. sms eller epost som har gått mellom dere. Mange arbeidsgivere godtar ikke sms ved /fravær/sykefravær, så sjekk hva som står i personalhåndboken om du er i tvil hva som gjelder på din arbeidsplass.

Det kan være smart å følge opp denne samtalen for å bekrefte at dere begge er enige om hva som står i referatet. Det kan være nyttig for å unngå misforståelser eller problemer senere.

Merk: - du som arbeidsgiver må gjøre Alex oppmerksom på at du har anmodet NAV om å vurdere sykefraværet og ikke vil utbetale sykepenger i det som kalles arbeidsgiverperioden, som normalt er de første 16 dagene av sykemeldingen. Sykepengeutbetalingen vil være stanset frem til det ligger et endelig vedtak fra NAV i denne saken.
Du skal opplyse Alex om både dette og at Alex har mulighet til å søke NAV om sykepengene i stedet.

NAV anser dette som et privatrettslig forhold mellom deg og arbeidstakeren. Det er først når Alex søker NAV om forskuttering, at NAV tar stilling til saken.
NAV har plikt til å undersøke alle opplysninger i saken og vil innhente opplysninger fra legen til Alex, fra deg som arbeidsgiver, og fra Alex. Er henvendelsen fra arbeidsgiver godt begrunnet vil ikke NAV kontakte arbeidsgiver. NAV vil be Alex redegjøre for situasjonen sett fra Alex sitt ståsted og innhente relevant medisinsk dokumentasjon fra sykemeldende lege. NAV vil legge dette frem for NAV sin rådgivende lege.

Dersom bestridelsen av sykemeldingen handler om at du betviler sykdomsvilkåret for rett til sykepenger, legger NAV medisinske opplysninger til grunn i sine vurderinger.

NAV fatter vedtak i saken på bakgrunn av opplysningene fra arbeidsgiver og eventuelt fra Alex som arbeidstaker, samt lege.

Hvis NAV kommer til at Alex skal ha sykepenger, forskutterer NAV sykepengene i arbeidsgiverperioden og krever pengene tilbake fra deg som arbeidsgiver.

Er NAV enig med deg, utbetales ikke sykepenger i arbeidsgiverperioden. Alex kan klage på denne beslutningen. En tvist mellom NAV og arbeidsgiver eller mellom arbeidsgiver og Alex kan bringes inn for Ankenemnda. Kjennelse fra Ankenemnda blir gjort kjent til aktuelle parter.

Når vedtaket fra NAV foreligger, kan det innen tre uker klages på avgjørelsen. Anken settes frem til den enheten i NAV som har fattet vedtaket.

Hvis NAV opprettholder sitt standpunkt, sendes saken til Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.
Du som arbeidsgiver avventer med å tilbakebetale til det foreligger en kjennelse i nemnda.

Når saken er avgjort

Både du og Alex får tilsendt ankenemndas avgjørelse.

Når nemnda har avsagt kjennelse er saken avgjort, men noen ganger kan saken fremmes for de vanlige domstolene.

Kan du underkjenne en tilbakedatert sykmelding?

Ja, du kan så absolutt underkjenne tilbakedaterte sykmeldinger dersom Alex ikke var forhindret fra å søke lege og det ikke er godtgjort at arbeidsuførheten inntraff tidligere.

I disse tilfellene kan du godta sykmeldingen fra den datoen Alex har blitt undersøkt av lege. Hvis det ikke er benyttet egenmelding i forkant av den tilbakedaterte sykmeldingen, starter arbeidsgiverperioden første hele fraværsdag med gyldig dokumentasjon, og Alex får utbetalt sykepenger fra og med denne datoen.

Den delen av sykmeldingen som er tilbakedatert, anses som udokumentert fravær og gir ikke rett til sykepenger.
NAV vil godkjenne «noen» dagers tilbakedatering hvis Alex har vært i kontakt med legen. Dette må være dokumenterbar kontakt og vil kunne overstyre undersøkelsesdato.

Corona – karanteneplikt

Hvis Alex bryter de nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan Alex tape retten til sykepenger.

Det er ikke en selvfølge å få sykepenger i karanteneperioden. Personer som bevisst bryter nasjonale myndigheters reiseråd, risikerer å ikke få sykepenger i karanteneperioden.

Dette gjelder også retten til sykepenger i arbeidsgiverperioden. Dersom du som arbeidsgiver oppdager at karanteneplikt er selvpåført så har du en god sak for å stanse utbetaling av sykepenger på samme måte som at du kan bestride sykemelding. Du må også nå ta forholdet opp med Alex og deretter varsle NAV om årsaken til at sykepenger ikke vil bli utbetalt i arbeidsgiverperioden. NAV foretar så en vurdering om vilkårene for å motta sykepenger er til stede.

Myndighetene opplyser i en kommentar til forskriftsendringen at det nå er hjemmel for å nekte sykepenger til personer i karantene som bevisst bryter reiserådene. Det vil fortsatt være situasjoner hvor man har god grunn for å komme hjem fra utlandet. For eksempel fra jobb eller et langvarig opphold ute, og i slike tilfeller vil vanlige karanteneregler gjelde med rett til sykepenger om du har blitt syk ute.

Det som er viktig her er at partene har god dialog. Kanskje karantenen kan avspaseres på hjemmekontor? Hvis en arbeidsgiver har mange utenlandske ansatte som jobber rotasjon er det greit med klar bedriftspolicy som er GODT formidlet.

Pålagt karantene på grunn av utenlandsreise:

  • Reiste du til et land som var rødt på det tidspunktet du reiste dit, kan du bli nektet sykepenger.
  • Har du reist til et land som ble rødt mens du var der, må du i karantene, og du kan ha rett til sykepenger.
  • Har du reist til et gult eller grønt land, blir du ikke pålagt karantene når du kommer hjem, og du trenger ikke sykmelding.


Disse reglene er ikke enkle verken for oss som er arbeidsgivere eller deg som arbeidstaker. Vi plikter likevel å være bevisst dem.

Lest 2831 ganger Sist redigert tirsdag, 16 mars 2021 11:44