tirsdag, 23 mai 2023 09:32

Ferie – Feriefritid – Feriepenger

Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)

Vi er midt i mai og både arbeidsgivere og arbeidstakere tenker på ferie. Hvem skal ta ferie først? Hvordan vil kabalen gå opp for bedriften? Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at ferien blir avviklet, og ansatte har plikt til å ta ferie. Hva hvis du ikke tar ferie? Det er mye vi kan tenke på når det gjelder ferie og uttak av ferie, forhåpentligvis så blir du litt klokere etter å ha lest denne artikkelen. Først vil vi snakke litt generelt om ferie og gi dere et eksempel på feriesøknad, før vi hopper dypere til verks inn i lovverk og situasjoner, så ta frem kaffekoppen, notatblokka og sett deg godt til rette når vi nå begir oss i vei inn i ferie og feriepenger.

Ferie som ikke tas, må overføres til neste år. All lovbestemt ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret, skal overføres til påfølgende ferieår. Dette gjelder også hvis arbeidstaker for eksempel har vært syk over flere år og har mye ferie til gode. Ferie må tas ut i feriedager, ikke penger. Arbeidsgiver kan ikke utbetale feriepenger uten at du fysisk avvikler ferien. Arbeidsgiver kan/skal ikke utbetale feriepenger annet enn til avtalt ferie.

De fleste bedrifter sender ut en «feriesøknad» i mars måned med svarfrist fra ansatte i april.
Den kan se slik ut:

Hei, «fornavnet»

Tiden flyr og nå er det tid for ferieønsker for sommerferien i 2023.
Ønsker om ferie for sommeren (og andre ferie/fridager) må være levert skriftlig til «Arbeidsgiver AS» innen 30. april 2023 Jfr. Ferieloven § 6. Du får svar fra oss den XX. mai sammen med lønnslippen din. Vi viser også til arbeidsavtalen hvor det står at det er «Arbeidsgiver AS» som bestemmer når ferie skal avvikles.

Feriehilsen fra
«Arbeidsgiver AS»

 

Eksempel på svar fra arbeidstaker:

SOMMERFERIE 2023

Ønske om sommerferie 2023 fra dato: ……. til dato:…..

Annen ferie/fridager fra dato: ……. til dato:…….

«Fornavn» «Etternavn»

 

FERIEFRITID – Hva sier lovverket?

  • 5. Feriefritidens lengde

(1) (Den alminnelige feriefritid)

Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår. Arbeidstaker plikter å avvikle feriefritiden hvert år, Jfr. (se) paragraf nr. 5, § 7 nr. 3 første ledd og § 9 nr. 1 og 2.

Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Virkedager i ferien som etter arbeidstidsordningen likevel ville vært fridager for vedkommende arbeidstaker, regnes som feriefritid og går til fradrag i dagtallet etter første punktum, samt nr. 2 og 3.

(2) (Ekstraferie for arbeidstakere over 60 år) ferie

Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, skal gis ekstraferie på 6 virkedager. Deles ekstraferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i løpet av en uke.

(3) (Feriens lengde ved ansettelse i ferieåret)

Arbeidstaker som tiltrer senest 30 september i ferieåret, har rett til full feriefritid, jfr. (se) § 7 nr. 1. Arbeidstaker som tiltrer etter dette tidspunkt, har rett til feriefritid på 6 virkedager.

Arbeidstaker kan bare kreve feriefritid etter forrige ledd i den utstrekning det godtgjøres at full ferie ikke allerede er avviklet hos annen arbeidsgiver tidligere i ferieåret.

 

Alle arbeidstakere har ifølge ferieloven krav på minst 25 virkedager ferie hvert år, der lørdager regnes med som virkedager. Normalt vil seks virkedager tilsvare én uke, noe som betyr at alle arbeidstakere altså har krav på fire uker og én dag ferie hvert kalenderår. Du har både rett og plikt til å avvikle full ferie. Dette gjelder også når du skifter arbeidsgiver. Arbeidsgiver er pliktig til å sørge for at arbeidstaker tar ut full ferie. Det er brudd på ferieloven om arbeidsgiver ikke sørger for at arbeidstaker tar ferie. De fleste tar ut mesteparten av ferien i skoleferien. Hovedferieperioden etter ferieloven regnes fra 1. juni til 30. september. I denne perioden har arbeidstaker rett på tre uker sammenhengende ferie. Det er likevel arbeidsgiver som til syvende og sist bestemmer når ferien skal tas ut, dersom partene ikke blir enige. Når det gjelder ekstraferien for arbeidstakere over 60 år, er det arbeidstaker selv som bestemmer når den skal tas ut. Du skal gi arbeidsgiver minst to ukers varsel før avvikling av ekstraferien.

Skifte av jobb
Dersom du sluttet hos «Gammel Arbeidsgiver A» før årsskiftet, og startet hos «Ny og Spennende Arbeidsgiver AS» på nyåret i 2023 så har du ikke krav på feriepenger sommeren 2023 fra nåværende arbeidsgiver, men du kan ha krav på å ta ut ferie likevel. Det kan derfor være smart å spare feriepengene du fikk utbetalt ved sluttoppgjøret fra din gamle arbeidsgiver slik at du har penger nok til når du tar ut ferien din i din nye jobb.
Skyldig feriepenger blir som regel utbetalt deg på din siste lønning (også kalt sluttoppgjør). Merk, det blir trukket skatt av disse pengene.

Ferie og oppsigelsestid
Dersom du har sagt opp stillingen din, kan du be om uttak av ferie i oppsigelsestiden.

Syk i ferien
Om du blir syk før ferien starter, kan du kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag før ferien starter. Blir du syk mens du har ferie, kan du kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Igjen må kravet dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

 

FERIEPENGER
Det er viktig å være klar over at det ikke er noen direkte sammenheng mellom ferie og feriepenger. Ferie er rett og slett krav på fri uten lønn for en bestemt periode. Feriepenger er som vi forklarte over penger opptjent året før, og skal dekke at du ikke får lønn i ferien. Den vanlige satsen for feriepenger er 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Arbeidstakere som omfattes av en tariffavtalt femte ferieuke har en prosentsats på 12 prosent. For arbeidstakere over 60 år med rett til ekstra ferie forhøyes prosentsatsen med ytterligere 2,3 prosentpoeng.

Utbetaling av feriepenger
Etter ferieloven skal feriepengene utbetales siste lønningsdag før ferien. Det har blitt vanlig at flere arbeidsgivere utbetaler feriepengene i juni sammen med lønn. Du har ingen lønnsutbetaling i juli.

Feriepenger og skatt
Som tidligere forklart så trekkes det ikke skatt av feriepengene som er opptjent året før. Det betyr IKKE at feriepenger er skattefrie. Vi blir derimot trukket litt mer skatt de andre månedene. Derfor trekkes det skatt av feriepenger opptjent det året de tas ut ved avslutning av arbeidsforhold.

Hva får vi i feriepenger?
På lønnslippen din står det et punkt som heter «Feriepengegrunnlaget», eller «Opptjent feriepenger». Andre har på denne lønnsslippen: «Feriepenger til utbetaling; XX.XXX,- » Hvor eksakt beløp står (husk å lese lønnsslippen din, det er bestandig lønnsomt å forstå egen lønnsslipp). Lønnslippen din pr 31.12. forteller deg hva feriepengegrunnlaget for inneværende år er, og det er av dette beløpet feriepengene dine blir beregnet. Dette står også i lønns- og trekkoppgaven din, og vær OBS! Feriepengegrunnlaget er en del lavere enn den totale årslønna, dette fordi fjorårets feriepenger ikke er med i feriepengegrunnlaget.
Hvordan beregner du feriepengegrunnlaget ditt?
- Har du fire ukers ferie bruker du 10,2 % (12,5% over 60 år) i utregningen.
- Har du fem ukers ferie bruker du 12 % i utregningen (14,2 % om over 60 år).

Trekk i feriepenger
Arbeidsgiver har ikke rett/lov til å trekke lån eller andre utestående fordringer av feriepengene dine. Dette er det kun NAV som kan gjøre, såfremt du får feriepengene dine fra dem (for eksempel dersom du er ufør e.l).


Har du fortsatt spørsmål? Prøv Arbeidstilsynet sine nettsider om ferie: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/ferie/

 

Jeg håper du føler deg litt klokere og ønsker deg en god ferie i sommer.

Lest 467 ganger