Oppdatert 25.04.2018

Ny legevakt et skritt videre

Ny legevakt et skritt videre Foto: Frank Tverran

Ringerike formannskap ga i sitt møte 25. april Rådmannen fullmakt til å ferdigprosjektere et nytt helsebygg på bygslet tomt ved Ringerike sykehus som skal inneholde lokaler til interkommunal legevakt og ambulansestasjon.

Ringerike interkommunale legevakt leier i dag lokaler for drift av legevakt av Ringerike sykehus/Vestre Viken HF. Legevaktlokalene ble bygd om og driften i de nye lokalene startet 16.11.2009. Lokalene er allerede marginale i forhold til dagens drift. Ringerike interkommunale legevakts leieforhold ved Vestre Viken HF, opphører i 15.11.2019. Sykehuset har varslet at de fra dette tidspunkt selv kommer til å benytte lokalene, og videre leieforhold kan ikke realiseres.

I et tidligere vedtak har kommunestyret gitt klare presiseringer og føringer for en ny legevakt. Arealbehovet fra 2020 skal søkes dekt ved nybygg som plasseres i
tilknytning/umiddelbar nærhet til Ringerike sykehus. Lokalene skal om mulig samlokaliseres med prehospitale tjenester og eventuelt andre aktuelle aktører relatert til samhandlingsreformen. Dette for å optimalisere finansieringen og utnyttelsen av de statlige investeringstilskudd.

Rådmannen har fått tegnet ut et forslag til ny interkommunal legevakt på 1063m2, tilpasset aktuelt tomtevalg og forberedt for framtiden ut i fra de parametere vi i dag kan ha oversikt over. Sammenligninger med Drammen legevakt og Kongsberg legevakt (nybygd på bygslet tomt fra Vestre Viken HF og som driftes etter samme konsept med Kongsberg kommune som eier), viser at plangrunnlaget er realistisk.

  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20