Oppdatert 25.04.2018

Endelig avgjørelse om minnestedet

Endelig avgjørelse om minnestedet Foto: Frank Tverran

Regjeringen har besluttet at det nasjonale minnestedet i Hole kommune etter terrorangrepet 22. juli 2011 skal etableres ved Utøyakaia. – Utøyakaia var et av de sentrale stedene den tragiske dagen for snart seks år siden, og mange har sterke minner fra kaia, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Dette betyr at det ikke etableres et minnested på Sørbråten.

 Naboer har protestert mot det tidligere vedtatte minnestedet på Sørbråten. Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene og AUF ønsket å bidra til ro om saken og foreslo tidligere i år at minnestedet kunne etableres ved Utøyakaia på landsiden i Hole kommune.

– Utøyakaia var sammen med Utøya og regjeringskvartalet, sentral 22. juli 2011. Det var herfra terroristen tok ferjen til Utøya. Hit kom ungdommer som klarte å rømme fra terroristen, de ble berget i land og fikk hjelp av hjelpemannskaper, frivillige og naboer, sier Sanner.

Etter innspillet fra støttegruppen og AUF, ba statsråden Statsbygg om å vurdere om Utøyakaia er egnet for plassering av et nasjonalt minnested. Statsbygg konkluderte positivt om dette i rapporten som ble overlevert statsråden 15. juni.

– Utøyakaia er godt egnet for plassering av et nasjonalt minnested. Stedet har nærhet og tilknytning til Utøya. Et minnested der vil være skjermet for støy, ha mindre innsyn enn Sørbråten og ha nærhet til vann og grønne omgivelser, sier Sanner.

Vedtaket innebærer at planene om minnested på Sørbråten faller bort. Kunstverket "Memory wound" av Jonas Dahlberg var utformet for Sørbråten og blir ikke realisert.

Det vil ikke bli utlyst en egen kunstkonkurranse for utformingen av et nasjonalt minnested ved Utøyakaia.

– Vi ønsker at minnestedet ved Utøyakaia skal fremstå som verdig og lavmælt. Det skal bidra til å hedre de døde, de overlevende, hjelpemannskaper og frivillige, sier Sanner. 

Arbeidet videre med minnestedene

– Når det nasjonale minnestedet nå skal realiseres, vil vi legge stor vekt på å involvere de berørte, Hole kommune og lokalmiljøet, og ta hensyn til de som blir nærmeste naboer til minnestedet, sier Sanner.

Statsbygg vil få i oppdrag å gå i gang med en reguleringsprosess og å starte arbeidet med utforming av minnestedet på Utøyakaia. Arbeid med å vurdere ulike trafikksikkerhetstiltak langs fylkesvei 155 blir en del av oppdraget til Statsbygg.

– Framdriften på arbeidet vil i første omgang avhenge av hvor lang tid reguleringsprosessen tar. Det er ønskelig å få på plass minnestedet raskt, men det er også behov for en god prosess der vi skal ivareta mange hensyn og involvere mange berørte, sier Sanner.

Opprinnelig var planen at minnestedene i Hole kommune og i regjeringskvartalet skulle ha en sammenheng og utarbeides av samme kunstner. Stein fra minnestedet i Hole skulle brukes i både midlertidig og permanent minnested i regjeringskvartalet.

Siden minnestedet i Hole blir flyttet til Utøyakaia, vil vi også starte en ny prosess for å lage et verdig og lavmælt minnested i regjeringskvartalet.

Sanner håper beslutningen om å legge det nasjonale minnestedet i Hole til Utøyakaia vil skape ro rundt det videre arbeidet.

– Det har vært en lang prosess og mye debatt om de nasjonale minnestedene. Nå vil jeg oppfordre alle til å bidra til en verdig avslutning på debatten og at vi får på plass nasjonale minnesteder hvor vi kan sørge, savne og samles om de verdiene som ble angrepet 22. juli 2011, sier Sanner.

Tilknytning til 22. juli-senteret

Sanner fremhever at et minnested på Utøyakaia knytter terrorhendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya sammen. Det skaper også nye muligheter for å knytte arbeidet ved 22. juli-senteret i regjeringskvartalet tettere sammen med Utøya og læringssenteret der.

Pressemelding fra Utstranda Vel 21. juni, 2017
Regjeringen v/Jan Tore Sanner har valgt å gå videre med Utøyakaia som lokasjon for et nasjonalt minnested. Utstranda velforening mener fortsatt at Utsikten, forslaget som lokalbefolkningen har foreslått i mange år, burde vært utredet på lik linje med Utøyakaia.
Vi håper at alle berørte parter kan ha en dialog for å komme frem til en omforent løsning om denne saken.
Når Statsråd Sanner nå har besluttet Utøyakaia omfattes ikke det valget av en statlig plan.
Staten må da først bestemme seg for hva de ønsker å bygge, deretter, i tråd med plan- og bygningsloven, søke omregulering og byggetillatelse med Hole Kommune som saksbehandler.
Først når byggesaken er behandlet på vanlig måte i Hole Kommune vil de naboene det gjelder ta stilling til et søksmål relatert til naboloven§2.
Utstranda Vel

Sist redigertonsdag, 21 juni 2017 16:11
  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20