banner web

A+ A A-

Rådet for Ringeriksregionen peser Vegdirektøren

Rådet for Ringeriksregionen peser Vegdirektøren Foto: Frank Tverran

Rådet for Ringeriksregionen sendte 1.mars et brev til Vegdirektoratet hvor de ber om støtte for den opprinnelige framdriften for Ringeriksbanen/ E16. Her er brevet i sin helhet.


Brev til Veidirektoratet ved Direktør Gustavsen


FELLESPROSJEKTET RINGERIKSBANE OG E16 - FRAMDRIFT

Ringeriksregionen viser til at fellesprosjektet FRE16 har ferdigstilt og oversendt til KMD forslag til statlig reguleringsplan for bane og vei.
Planprosessen har dermed lagt til rette for at byggestart kan skje i 2021, som forutsatt i NTP. Statens Vegvesen har i handlingsprogrammet for veg 2018-23, som ble behandlet høsten 2017, også lagt til rette for dette. Finansieringen er i første fase forutsatt å skje via bomselskap, og Buskerud fylkeskommune har allerede i vedtak sagt seg innforstått med dette, men selvsagt under forutsetning av at jernbanen realiseres samtidig.

Bane Nor har nå levert et innspill til Jernbanedirektoratet, som skal fremme sitt forslag til handlingsprogram 6. april med etterfølgende høring. I sitt innspill sier Bane Nor at de for Ringeriksbanen primært anbefaler byggestart som forutsatt i NTP, men med ulike begrunnelser skisserer de også et alternativ som medfører en utsettelse på 3 år. Dette har skapt uro i regionen, særlig siden den forrige utsettelse fra 2019 til 2021 også kom etter innspill fra Bane Nor.

De 2 fellesprosjektene på Bergensbanen, hvorav Ringeriksbanen/E16 er høyest prioritert, gjør disse utbyggingene spesielle og særmerkte i forhold til andre prosjekter i NTP. E16 i vårt fellesprosjekt er jo heller ikke hvilket som helst vegprosjekt, men inngangsport til hele 3 av 4 hovedvegforbindelser mellom Østland og Vestland.

Som kjent hadde Statens Vegvesen allerede i 2012 ferdig plan for E16, men dette arbeidet stoppet opp etter innsigelser, bl.a. fra det daværende Jernbaneverk. Resultatet ble fellesprosjektet, som regionen har støttet opp under på alle måter, men forutsetning har selvsagt vært at nå kan man ikke leve med flere utsettelser verken for bane eller veg.

Ringeriksregionen er meget tilfreds med Staten Vegvesens innsats for vegutbyggingene i vårt område. Vi er også klar over at Jernbanedirektoratet bærer et hovedansvar i dette fellesprosjektet, men når direktoratet nå skal fremme sitt forslag til handlingsprogram, mener vi at dette ikke alene kan behandles som en jernbanesak, men også i høyeste grad som en vegsak.

Vi håper derfor Vegdirektøren og Vegdirektoratet kan bidra til at FRE16 nå realiseres med den framdrift som er forutsatt og imøteser gjerne et møte for å bli oppdatert.
Vår kontaktperson er ordfører Kjell Hansen.

Kjell B. Hansen

Ordfører i Ringerike Kommune

Rådsleder Rådet for Ringeriksregionen

Sist redigertfredag, 02 mars 2018 08:06
  • SMS-tips: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20