torsdag, 10 januar 2019 11:18

Derfor er Pettersøya anleggsområde

Skrevet av
Derfor er Pettersøya anleggsområde Foto: Frank Tverran

Kommunen sørger for at gater og torg er frie for snø. Det er ikke lenger tilfeldig hvor snøen plasseres.

pettersoya3
Snøen blir ryddet unna sentrumsgatene (Foto: Frank Tverran)

Allerede i mars i fjor henvendte Ringerike kommune seg til Fylkesmannen i Buskerud med en del tolkningsspørsmål i forbindelse med deponering av snø.

Norconsult fikk i oppdrag å utføre en miljørisikovurdering både av Tyrimyra og Pettersøya. I løpet av september ble det tatt prøver av grunnen på Pettersøya og utarbeidet en rapport om miljørisikovurderingen av snødeponier i Hønefoss.
Det ble tatt prøver 4 steder. Tre steder hvor det tidligere var deponert snø, og ett sted nord for snødeponiet som et referansepunkt.

pettersoya2
Bildet er tatt i september og viser prøvepunkt 4 som er et referansepunkt utenfor tidligere snødeponi Foto: Frank Tverran

- Overraskende bra

I sin rapport sier Norconsult bl.a.: "Analyseresultatene er overraskende positive og viser at de øverste 150 cm av jordmassene i alle prøvepunkter på Petersøya er rene, dvs. i tilstandsklasse I".

- Avfallsplukking hver uke

I sin konklusjon sier rapporten bl.a.: "Snø inneholder vanligvis en del avfall. Det legges opp til at avfall plukkes ukentlig i snøsmeltingsperioden rundt deponiområdene for å forhindre forsøpling.
Området hvor snø deponeres på Petersøya er tilgjengelig for publikum. Det er derfor anbefalt at snødeponiet på Petersøya skal være lukket med anleggsgjerde. Dette vil også hindre spredning av avfall fra deponiområdet med vind i noen grad."

Derfor er deponiet flyttet

Norconsult fant spor av et gammelt avfallsdeponi syd på Pettersøya, der hvor det tidligere har blitt tippet snø. Man var redd for at ny snøsmelting med påfølgende avrenning kunne aktivere dette avfallet og anbefalte derfor kommunen å flytte snødeponiet lenger mot nord. Dette rådet har Ringerike kommune fulgt.

Påvirker ikke vannkvaliteten

I dag finnes det målestasjoner oppstrøms Hønefossen, ved "Hvitebrua" og ved "Rådhusbrua". Vannprøvene ovenfor og nedenfor Pettersøya viser ingen tegn på at snødeponiet forringer vannkvaliteten.

KUNNSKAP: Pettersøya eller Petersøya?