søndag, 12 april 2020 11:14

Dette koster pandemien Ringerike kommune

Skrevet av

Rådmannen i Ringerike legger fram en orienteringssak til Formannskapet i Ringerike den 14.4. Det dreier seg både om direkte merkostnader og inntektssvikt knyttet til utbrudddet av Covid-19. Her er Rådmannens oversikt.

Sammendrag

Sektorene har pr. nå en rimelig god oversikt over de faktorer som vil påvirke inntekter og utgifter fremover. Likevel er det naturlig nok, stor usikkerhet knyttet til utviklingen i månedende fremover.

Innledning / bakgrunn

Kommunestyret fremmet i møte 2/4-20 et ønske om en skisse til merkostnadene for kommunen så langt i forhold til pandemien. Rådmannen legger med dette frem en oversikt som tegner bildet av den økonomiske situasjonen pr. nå, innenfor hver sektor.

Økonomiske forhold

Det er opprettet et eget prosjektregnskap i kommunen for å holde oversikt over ekstraordinære inntekter og merutgifter knyttet til utbruddet av Covid-19. Inntektstap beregnes separat og hver sektor holder oversikt på sine områder.

Oversikten her er basert på regnskap pr. mars og den informasjon sektorene har pr. nå.

Utgifter

Samlet for Ringerike kommune er det pr. 5/4-20 regnskapsført merutgifter på 1,9 millioner kroner (uten mva). Merkostander påløper fortløpende og omtales nærmere under hver sektor.

Ledelse - beredskap 24/7 – vil i flere sektorer også medføre merutgifter fremover. Avdelingsledere har ikke kompensasjon i lønna for overtid, slik som enhetsledere har. Det er igangsatt et arbeid for å få til en lokal avtale med fagforeningene, knyttet til forhold rundt beredskapsgodtgjøring mv.

IT-kostnader:

Regnskapsførte merkostnader p.t. 346 000 kr, til innkjøp av programvare.

Skatteoppkreverkontoret:

Regjeringen har besluttet å utsette overføringen av de kommunale skatteoppkreverkontorene til staten, inntil videre. Kommunen ble trukket i årest rammetilskudd, som følge av at skatteoppkreverfunksjonen skullle overføres fra 1. mai. Nå vil kommunen få en merutgifter på om lag 300 000 kr pr. måned fra mai måned

Hotellavtaler:

Det kommer kostnader knyttet til hotellavtaler / møtelokaler på om lag 600 000 kr i forbindelse med plassering av elever på videregående i karantene på Klækken hotel og

innleie av møterom.

Sykehotell på Sundvolden – lokaler:

Her anslås det en kostnad på omlagt 10 millioner kroner for 3 måneder, etter kompensasjon fra de to andre kommunene (Hole og Jevnaker).

I tillegg kommer kostnader til bygningsmessige tilpasninger 150 000 kr, smittevask 100 000 kr og diverse andre utgifter 100 000 kr. Dette er kostnader som ikke er ikke inkludert i avtalen med Sundvolden.

Smittevernkontor:

Merutgifter knyttet til håndsprit, engangshansker, desinfiseringsmidler, munnbind og gummimatter mv. 30 000 kr.

Koronatelefon:

Det er satt opp en vaktordning for koronatelefon ved smittevernkontoret.

Det er også satt opp egen vaktordning for smittesporing og prøvesvar, og oppfølging av personer i karantene og isolasjon.

-

Telefonen er også bemannet noe på kveld (etter kl. 17), helger og på helligdager, og den ekstra kostnaden for å ha ansatte på jobb er beregnet til 58 000 kr.

Bemanning skole og barnehager i påskeuka:

Det er laget en plan for omsorgstilbud i påsken for barn under 12 år med foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver, og barn som trenger det mest. Dette vil koste om lag 233 000 kr i barnehage, og 100 .000 kr i skole.

Vaktordning fagrådgivere utdanning og familie:

Det er ikke beregnet kostandene knyttet til denne ordningen, da timeantall er ukjent. Det vi vet er at de røde dagene i påsken vil utløse helligdagstillegg på 133,33 %. Kostnadene vil være kjent når påsken er over og vi kan oppsummere hvor mange timer de ansatte har hatt.

Helse og omsorg

For denne sektoren er det p.t. regnskapsført merkostnader på kr 1.373.314, direkte knyttet til utbruddet av Covid-19.

Sykehotell på Sundvolden - bemanning:

Her påløper det lønnskostnader for en turnus med 21 årsverk. For 4 måneders drift vil dette koste kommunen om lag 4,5 mill kroner, det vil si om lag 1,5 millioner kroner pr. måned.

Legedekning i fengsel: 

Det forventes 1,3 millioner kroner i økte kostnader til økt legedekning

Legevakt:

Ombygging legevakt for økt kapasitet og tilpasset sykehuset, og kostnader til leie av brakker. Totalkostnad p.t. usikker.

Personell som er i karantene og/eller syke:

Lønnskostander påløper til vikarer for disse. Kostnad ikke estimert p.t.

Overtid:

Det har vært en økning i utgifter til overtid fra februar til mars ca kr 500 000 i mars.

Helseavdeling – økt legedekning:

Her forventes det merkostnader på 1,1 millioner kroner, for 3 måneder. Det vil si 367 000 kr pr måned.

Institusjoner:

Sluse til infeksjonsrom institusjoner- her forventes det merkostnader for transportoppdrag. Kostnadsoverslag p.t. usikkert.

Dagtiltak:

Ansatte er omplassert og merkostnader reduseres således på andre tiltak.

Smittevernutstyr: 

Det er kjøpt inn smittevernutstyr for om lag 1 mill kroner til nå. Dette er ikke fakturert og fremgår ikke i regnskpaet p.t. Nå og fremover er det usikkerhet rundt hva kommunen vil få levert og til hvilken pris.

NAV, sosialhjelp:

Foreløpig er det kun regnskapsført en utgift på kr 122.000. Fremover forventes det store merutgifter på dette område når alle permiterte og oppsagte får reduserte inntekter.

Før påske får alle et forskudd på dagpenger, men for mange vil det i tillegg være behov for utbetaling av supplerende sosialhjelp.

Regjeringen har varslet at den er innstilt på å legge frem forslag om å innføre en hjemmel i sosialtjenesteloven som pålegger kommunene å yte inntektssikring for selvstendig næringsdrivende der de får hjemmel til å se bort fra de vanlige kravene om å først bruke oppsparte midler mv. Det understrekes at dette unntaket er midlertidig og må gjelde for alle mottakere av sosialhjelp som følge av korona-pandemien.

For selvstendige næringsdrivende og frilansere understrekes det at midlertidig inntektssikring i form av kommunal sosialhjelp skal kunne gis med virkning fra første dag etter at inntektsbortfallet inntraff og inntil videre og med utbetaling så raskt som praktisk mulig, dersom det er grunnlag for det.

Nye regler her, vil også kunne bety store ekstraordinære utbetalinger av økonomisk sosialhjelp.

Teknisk, kultur og idrett

For denne sektoren er det p.t. regnskapsført merkostnader på kr 96.046, direkte knyttet til utbruddet av Covid-19.

Brann og redning:

Forventer merutgifter på 97 000 kr for perioden mars-mai. Dette er økte vikarutgifter, smittevern og avlyste kurs. Anslag merugifter pr. måned frem over er 24 000 kr.

Vaktmester, renhold, vedlikehold og eiendomsforvaltning:

Merkostnader til smittevernutstyr, bemanning til ekstra renhold i helger og berøringsvask, såpe/sprit/hansker/kluter er anslått til 646 000 kr for perioden mars – mai.

I tillegg er 7 vaktmestere frigitt til tiltak direkte knyttet til Corona. Disse får ikke gjort andre løpende oppgaver. Lønnskostnader tilsvarende 170 000 kr for perioden mars-mai knyttes til Corona-arbeid. Det er om lag 57 000 kr pr måned.

Resterende ansatte kan sies å drive normal drift.

Kultur:

Forventer merutgifter på 200 000 kr for perioden mars til mai. Dette er merugifter til lisenser, desinfeksjon/smittevern, digital DKS. Om lag 67 000 kr pr. måned.

Personell som er i karantene og/eller syke:

Lønn påløper til vikarer for disse. Merkostnad ikke estimert p.t.

Effektivitetstap:

Det er beregnet et effektivitetstap på om lag 390 000 kr hver måned.

VA (vann og avløp) beredskap sikres, og det er derfor færre til å gjøre andre ordinære oppgaver. Vi har halve arbeidsstyrken på VA og Rens på hjemmevakt, mens andre halvdelen er på jobb.

Til vanlig jobber både renholdere og vaktmestere på flere bygg. I forbindelse med Corona-situasjonen har vaktmestere og renholdere som jobber på helse, kun et bygg hver seg.

Vi har derfor en del oppgaver på «vent», noe som vil kunne gi merkostnader på sikt.

Inntekter

Sektorene melder følgende om inntektstap som er direkte knyttet til utbruddet av Covid-19:

Administrasjon og fellestjenester

Regjeringen har besluttet å utsette overføringen av de kommunale skatteoppkreverkontorene til staten, inntil videre. Kommunen ble trukket i årest rammetilskudd, som følge av at skatteoppkreverfunksjonen skullle overføres fra 1. mai. Merutgifter på om lag 300 000 kr pr. måned fra mai, forventes kompensert med økt ekstraordinært rammetilskudd.

Strategi og utvikling

Ingen forventede inntektstap foreløpig.

Barn og familie

Brukerbetaling i barnehage og SFO:

Stengte skoler og barnehager gir tapte inntekter for barnehage og SFO på 3,3 millioner kroner pr. måned.

Helse

Tapte inntekter som følge av stengte dagavdelinger er beregnet til ca 160 000 kr pr. mnd.

Teknisk, kultur og idrett

Kultur:

Manglende inntekter 350 000 kr knytter seg til idrett, biblioteket, kulturskolen og lønnsrefusjon dirigenter. Om lag 117 000 kr pr. måned.

Vaktmester, renhold, vedlikehold og eiendomsforvaltning:

Forventer tapte inntekter på tilfeldige oppdrag tilsvarende 164 000 kr i perioden mars – mai. Det utgjør et inntektstap på 55 000 kr pr. måned.

Det er utført vedlikeholdsoppdrag på helsebygg knyttet til Corona, som har gitt en inntekt på 61 000 kr til nå.

Skatt og rammetilskudd – til dekning av merutgifter og inntektstap i kommunen

Kommunene er lovet kompensasjon for virkningen av skattesvikt og inntektsbortfall, herunder kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling og merutgifter i forbindelse med koronapandemien.

Ringerike kommune har fått bevilget 21,3 millioner kroner i ekstraordinært rammetilskudd i den pakken som ble tildelt kommunene før påske. Dette må sees på fra statens side som vilje til å kompensere kommunenes ekstraordinære utgifter og bortfall av skattesvikt og inntektsbortfall. Rådmannen forventer at dette blir fulgt opp med nye pakker først i mai i revidert nasjonalbudsjett.

Det er også avsatt midler som skal tildeles kommunene etter en skjønnsmessig vurdering (skjønnstilskudd). Den bevilgningen skal bidra til dekning av kommunenes utgifter til uforutsette hendelser knyttet til virusutbruddet, og til kommuner som har blitt rammet særskilt hardt av de samfunnsmessige konsekvensene av virusutbruddet.

Ringerike vil innrapportere merkostnader og inntektstap som kan falle inn under denne tilskuddsordningen.

I denne gjennomgangen gir rådmannen kommunestyret og formannskapet en skisse på hvilke områder og hvilke driftkostnader som nå påløper i forhold til de tiltak som er iverksatt.

Rådmannen vil fortløpende holde formannskapet og kommunestyret informert om tiltak med tilhørende økonomiske konsekvenser. Det er først i forbindelse med politisk behandling av 2. kvartal over sommeren at vi vil få en god oversikt over samlede kostnader, inntektsbortfall og økte statlige overføringer for hele 2020.

 

Direkte merkostnader og inntektssvikt knyttet til utbrudddet av Covid-19
Forslag til vedtak:
Rådmannens orientering om de økonomiske forhold rundt Covid-19 utbruddet pr. mars 2020, tas til orientering.
Sammendrag
Sektorene har pr. nå en rimelig god oversikt over de faktorer som vil påvirke inntekter og utgifter fremover. Likevel er det naturlig nok, stor usikkerhet knyttet til utviklingen i månedende fremover.
Innledning / bakgrunn
Kommunestyret fremmet i møte 2/4-20 et ønske om en skisse til merkostnadene for kommunen så langt i forhold til pandemien. Rådmannen legger med dette frem en oversikt som tegner bildet av den økonomiske situasjonen pr. nå, innenfor hver sektor.
Økonomiske forhold
Det er opprettet et eget prosjektregnskap i kommunen for å holde oversikt over ekstraordinære inntekter og merutgifter knyttet til utbruddet av Covid-19. Inntektstap beregnes separat og hver sektor holder oversikt på sine områder.
Oversikten her er basert på regnskap pr. mars og den informasjon sektorene har pr. nå.
Utgifter
Samlet for Ringerike kommune er det pr. 5/4-20 regnskapsført merutgifter på 1,9 millioner kroner (uten mva). Merkostander påløper fortløpende og omtales nærmere under hver sektor.
-
Ledelse - beredskap 24/7 – vil i flere sektorer også medføre merutgifter fremover. Avdelingsledere har ikke kompensasjon i lønna for overtid, slik som enhetsledere har. Det er igangsatt et arbeid for å få til en lokal avtale med fagforeningene, knyttet til forhold rundt beredskapsgodtgjøring mv.
Administrasjon og fellestjenester
IT-kostnader:
Regnskapsførte merkostnader p.t. 346 000 kr, til innkjøp av programvare.
Skatteoppkreverkontoret:
Regjeringen har besluttet å utsette overføringen av de kommunale skatteoppkreverkontorene til staten, inntil videre. Kommunen ble trukket i årest rammetilskudd, som følge av at skatteoppkreverfunksjonen skullle overføres fra 1. mai. Nå vil kommunen få en merutgifter på om lag 300 000 kr pr. måned fra mai måned
Strategi og utvikling
Ingen merkostnader regnskapsført p.t.
Hotellavtaler:
Det kommer kostnader knyttet til hotellavtaler / møtelokaler på om lag 600 000 kr i forbindelse med plassering av elever på videregående i karantene på Klækken hotel og
innleie av møterom.
Sykehotell på Sundvolden – lokaler:
Her anslås det en kostnad på omlagt 10 millioner kroner for 3 måneder, etter kompensasjon fra de to andre kommunene (Hole og Jevnaker).
I tillegg kommer kostnader til bygningsmessige tilpasninger 150 000 kr, smittevask 100 000 kr og diverse andre utgifter 100 000 kr. Dette er kostnader som ikke er ikke inkludert i avtalen med Sundvolden.
Barn og familie
Ingen merkostnader regnskapsført p.t.
Smittevernkontor:
Merutgifter knyttet til håndsprit, engangshansker, desinfiseringsmidler, munnbind og gummimatter mv. 30 000 kr.
Koronatelefon:
Det er satt opp en vaktordning for koronatelefon ved smittevernkontoret.
Det er også satt opp egen vaktordning for smittesporing og prøvesvar, og oppfølging av personer i karantene og isolasjon.
-
Telefonen er også bemannet noe på kveld (etter kl. 17), helger og på helligdager, og den ekstra kostnaden for å ha ansatte på jobb er beregnet til 58 000 kr.
Bemanning skole og barnehager i påskeuka:
Det er laget en plan for omsorgstilbud i påsken for barn under 12 år med foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver, og barn som trenger det mest. Dette vil koste om lag 233 000 kr i barnehage, og 100 .000 kr i skole.
Vaktordning fagrådgivere utdanning og familie:
Det er ikke beregnet kostandene knyttet til denne ordningen, da timeantall er ukjent. Det vi vet er at de røde dagene i påsken vil utløse helligdagstillegg på 133,33 %. Kostnadene vil være kjent når påsken er over og vi kan oppsummere hvor mange timer de ansatte har hatt.
Helse og omsorg
For denne sektoren er det p.t. regnskapsført merkostnader på kr 1.373.314, direkte knyttet til utbruddet av Covid-19.
Sykehotell på Sundvolden - bemanning:
Her påløper det lønnskostnader for en turnus med 21 årsverk. For 4 måneders drift vil dette koste kommunen om lag 4,5 mill kroner, det vil si om lag 1,5 millioner kroner pr. måned.
Legedekning i fengsel: Det forventes 1,3 millioner kroner i økte kostnader til økt legedekning
Legevakt:
Ombygging legevakt for økt kapasitet og tilpasset sykehuset, og kostnader til leie av brakker. Totalkostnad p.t. usikker.
Personell som er i karantene og/eller syke:
Lønnskostander påløper til vikarer for disse. Kostnad ikke estimert p.t.
Overtid:
Det har vært en økning i utgifter til overtid fra februar til mars ca kr 500 000 i mars.
Helseavdeling – økt legedekning:
Her forventes det merkostnader på 1,1 millioner kroner, for 3 måneder. Det vil si 367 000 kr pr måned.
Institusjoner:
Sluse til infeksjonsrom institusjoner- her forventes det merkostnader for transportoppdrag. Kostnadsoverslag p.t. usikkert.
Dagtiltak:
Ansatte er omplassert og merkostnader reduseres således på andre tiltak.
-
Smittevernutstyr: Det er kjøpt inn smittevernutstyr for om lag 1 mill kroner til nå. Dette er ikke fakturert og fremgår ikke i regnskpaet p.t. Nå og fremover er det usikkerhet rundt hva kommunen vil få levert og til hvilken pris.
NAV, sosialhjelp:
Foreløpig er det kun regnskapsført en utgift på kr 122.000. Fremover forventes det store merutgifter på dette område når alle permiterte og oppsagte får reduserte inntekter.
Før påske får alle et forskudd på dagpenger, men for mange vil det i tillegg være behov for utbetaling av supplerende sosialhjelp.
Regjeringen har varslet at den er innstilt på å legge frem forslag om å innføre en hjemmel i sosialtjenesteloven som pålegger kommunene å yte inntektssikring for selvstendig næringsdrivende der de får hjemmel til å se bort fra de vanlige kravene om å først bruke oppsparte midler mv. Det understrekes at dette unntaket er midlertidig og må gjelde for alle mottakere av sosialhjelp som følge av korona-pandemien.
For selvstendige næringsdrivende og frilansere understrekes det at midlertidig inntektssikring i form av kommunal sosialhjelp skal kunne gis med virkning fra første dag etter at inntektsbortfallet inntraff og inntil videre og med utbetaling så raskt som praktisk mulig, dersom det er grunnlag for det.
Nye regler her, vil også kunne bety store ekstraordinære utbetalinger av økonomisk sosialhjelp.
Teknisk, kultur og idrett
For denne sektoren er det p.t. regnskapsført merkostnader på kr 96.046, direkte knyttet til utbruddet av Covid-19.
Brann og redning:
Forventer merutgifter på 97 000 kr for perioden mars-mai. Dette er økte vikarutgifter, smittevern og avlyste kurs. Anslag merugifter pr. måned frem over er 24 000 kr.
Vaktmester, renhold, vedlikehold og eiendomsforvaltning:
Merkostnader til smittevernutstyr, bemanning til ekstra renhold i helger og berøringsvask, såpe/sprit/hansker/kluter er anslått til 646 000 kr for perioden mars – mai.
I tillegg er 7 vaktmestere frigitt til tiltak direkte knyttet til Corona. Disse får ikke gjort andre løpende oppgaver. Lønnskostnader tilsvarende 170 000 kr for perioden mars-mai knyttes til Corona-arbeid. Det er om lag 57 000 kr pr måned.
Resterende ansatte kan sies å drive normal drift.
Kultur:
Forventer merutgifter på 200 000 kr for perioden mars til mai. Dette er merugifter til lisenser, desinfeksjon/smittevern, digital DKS. Om lag 67 000 kr pr. måned.
Personell som er i karantene og/eller syke:
Lønn påløper til vikarer for disse. Merkostnad ikke estimert p.t.
-
Effektivitetstap:
Det er beregnet et effektivitetstap på om lag 390 000 kr hver måned.
VA (vann og avløp) beredskap sikres, og det er derfor færre til å gjøre andre ordinære oppgaver. Vi har halve arbeidsstyrken på VA og Rens på hjemmevakt, mens andre halvdelen er på jobb.
Til vanlig jobber både renholdere og vaktmestere på flere bygg. I forbindelse med Corona-situasjonen har vaktmestere og renholdere som jobber på helse, kun et bygg hver seg.
Vi har derfor en del oppgaver på «vent», noe som vil kunne gi merkostnader på sikt.
Inntekter
Sektorene melder følgende om inntektstap som er direkte knyttet til utbruddet av Covid-19:
Administrasjon og fellestjenester
Regjeringen har besluttet å utsette overføringen av de kommunale skatteoppkreverkontorene til staten, inntil videre. Kommunen ble trukket i årest rammetilskudd, som følge av at skatteoppkreverfunksjonen skullle overføres fra 1. mai. Merutgifter på om lag 300 000 kr pr. måned fra mai, forventes kompensert med økt ekstraordinært rammetilskudd.
Strategi og utvikling
Ingen forventede inntektstap foreløpig.
Barn og familie
Brukerbetaling i barnehage og SFO:
Stengte skoler og barnehager gir tapte inntekter for barnehage og SFO på 3,3 millioner kroner pr. måned.
Helse
Tapte inntekter som følge av stengte dagavdelinger er beregnet til ca 160 000 kr pr. mnd.
Teknisk, kultur og idrett
Kultur:
Manglende inntekter 350 000 kr knytter seg til idrett, biblioteket, kulturskolen og lønnsrefusjon dirigenter. Om lag 117 000 kr pr. måned.
Vaktmester, renhold, vedlikehold og eiendomsforvaltning:
Forventer tapte inntekter på tilfeldige oppdrag tilsvarende 164 000 kr i perioden mars – mai. Det utgjør et inntektstap på 55 000 kr pr. måned.
Det er utført vedlikeholdsoppdrag på helsebygg knyttet til Corona, som har gitt en inntekt på 61 000 kr til nå.
-
Skatt og rammetilskudd – til dekning av merutgifter og inntektstap i kommunen
Kommunene er lovet kompensasjon for virkningen av skattesvikt og inntektsbortfall, herunder kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling og merutgifter i forbindelse med koronapandemien.
Ringerike kommune har fått bevilget 21,3 millioner kroner i ekstraordinært rammetilskudd i den pakken som ble tildelt kommunene før påske. Dette må sees på fra statens side som vilje til å kompensere kommunenes ekstraordinære utgifter og bortfall av skattesvikt og inntektsbortfall. Rådmannen forventer at dette blir fulgt opp med nye pakker først i mai i revidert nasjonalbudsjett.
Det er også avsatt midler som skal tildeles kommunene etter en skjønnsmessig vurdering (skjønnstilskudd). Den bevilgningen skal bidra til dekning av kommunenes utgifter til uforutsette hendelser knyttet til virusutbruddet, og til kommuner som har blitt rammet særskilt hardt av de samfunnsmessige konsekvensene av virusutbruddet.
Ringerike vil innrapportere merkostnader og inntektstap som kan falle inn under denne tilskuddsordningen.
I denne gjennomgangen gir rådmannen kommunestyret og formannskapet en skisse på hvilke områder og hvilke driftkostnader som nå påløper i forhold til de tiltak som er iverksatt.
Rådmannen vil fortløpende holde formannskapet og kommunestyret informert om tiltak med tilhørende økonomiske konsekvenser. Det er først i forbindelse med politisk behandling av 2. kvartal over sommeren at vi vil få en god oversikt over samlede kostnader, inntektsbortfall og økte statlige overføringer for hele 2020.
Ringerike kommune, 07.04.2020
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen