onsdag, 22 juli 2020 10:44

Vil bebygge Hvervenmoen med ytterligere 72 dekar

Skrevet av
Skissen viser områder som det er bygget på i dag, og som er vurdert å ha potensiale for fortetting/ annen bruk (oransje og gule områder), samt områder som er ubebygd og som enten må omreguleres pga formål eller som må reguleres på grunn av plankrav (grønne områder). Skissen viser områder som det er bygget på i dag, og som er vurdert å ha potensiale for fortetting/ annen bruk (oransje og gule områder), samt områder som er ubebygd og som enten må omreguleres pga formål eller som må reguleres på grunn av plankrav (grønne områder). Kartplan: Halvorsen & Reine AS

AKA AS har nå presentert et planinitiativ for detaljregulering av Hvervenmoen næringspark. Planen er oversendt Ringerike kommune for videre utredning. Det er Halvorsen & Reine AS som har utført planen på vegne av AKA AS.

Endret E16 setter fart i arbeidet

Det faktum at det nå foreligger et endelig vedtak om at E16 skal legges i ny trasé, åpner for videre detaljplanlegging av området. Man ønsker nå å vurdere etablering av dagligvare innenfor planområdet sammen med økt andel av plasskrevende handel og en redusert andel kontorer.

Planforslaget legger opp til å kunne vurdere fortetting/annen bruk av enkelttomter innenfor planen, samt regulere området øst i planområdet der det i dag er satt plankrav i gjeldende plan, før man kan sette i gang en videre utvikling her.

2000m2 dagligvarer

Forslaget er omfattende og belyser endret trafikkmønster, trafikktetthet og forholdet til eksisterende næringsliv i Hønefoss. Det planlegges 20068m2 nye arealer og endring av formålet for 18246m2. Noe er endring fra industri til såkalt plasskrevende handel, men det er også foreslått 2000m2 til dagligvarer.