annonse1

annonse2

annonse3

annonse4

tirsdag, 27 april 2021 12:53

Covid status uke 16 i Ringerike

Skrevet av

Smittetallene i Ringerike er nå så lave, at vi ikke skriver om nysmittede hver dag. Nedenfor følger et utdrag fra kommuneoverlege Karin Møllers ukerapport.

Antall nysmittede/tall

Det ble rapportert i alt 36 nye diagnostiserte covid-19 positive i uke 15, og 12 i uke 16.
Alle regnes som mutert virus.
Samlet antall covid-19 positive i Ringerike siden pandemiens start er nå: 602.

fig 1

I uke 15-16 er smittetallet 157/100.000. Her bidrar fortsatt en stor klynge til smittetallet, og samlet vurderes det lokalt å være en tydelig nedadgående trend. Det er i tråd med nasjonal utvikling, og den utvikling som ses i flere kommuner i Viken.

fig 2

Alder- og kjønnsfordeling.

I uke 16 er 6 av 12 i aldersgruppen 0-20 år, og 1 er under 25 år (58 %). Det avspeiler fortsatt utbrudd på Folkehøgskolen. Det er ingen ny diagnostiserte over 60 år.

fig 3

Det er en lik fordeling av menn og kvinner. Den fallende trenden ses tydelig på månedsoversikten når det gjenstår 4 dager i april.

fig 4

Smittested

I uke 16 er 7 av 12 smittet på - eller i relasjon til - utbruddet på Folkehøgskolen (58 %). Private relasjoner sammen med elevene på folkehøgskolen utgjør 11 av 12 tilfeller, 92 %. Det siste tilfellet har ukjent smittevei.

Om folkehøgskolen
Ved utgangen av uke 16 er status at 28 elever (av 116 elever sv.t. 24 %) og 2 lærere ved Ringerike Folkehøgskole er smittet. I tillegg er det verifisert smitte hos en person, som var inne på oppdrag på skolen. Det er registrert videre smitte til husstander til de voksne og to tilfeller i miljøet rundt disse (jobb, fritidsaktivitet). I alt 36 smittetilfeller regnes tilknyttet Folkehøgskolen de siste to ukene. Det utgjør 75 % av de nydiagnostiserte covid-19 tilfellene i uke 15 og 16.

fig 5

Test og andel positive

Testaktiviteten stabil høy, og fortsatt relatert til utbruddet på Folkehøgskolen, med dels gjentatte tester, dels kontaktnett i lokalsamfunnet.

I uke 16 er det lastet ned 656 prøvesvar og det er tatt 539 tester ved smittevernkontoret. Andelen av positive tester er 1,8 % for uke 16 og 2,9 % for uke 15-16.

Alvorlighetsgrad

Det er ikke registrert nye dødsfall i uke 16, siste registrerte dødsfall var ved inngangen til uke 15.
Antall innlagte fra sykehusets opptaksområde i rapporter fra Ringerike sykehus er 2-3.

Situasjonsbeskrivelse

Både uke 15 og 16 har vært preget av utbruddet på Folkehøgskolen. 75 % av alle nysmittede i disse ukene er relatert til utbruddet der (36 av 48).

I uke 16 er det diagnostisert 12 nysmittede. 58 % (7)  av de nysmittede er under 25 år og 58 % (7) er relatert til utbruddet på Folkehøgskolen. I lokalsamfunnet uavhengig av Folkehøgskolen er det bekreftet 5 nye tilfeller, der de 4 er relatert til husstander med kjent smitte. 1 har ukjent smittevei. Det er ikke andre større klynger enn den knyttet til Folkehøgskolen.
Det er ikke avdekket smitte i helse-og omsorgsinstitusjoner. En ungdomsskole klasse (8B) er berørt i relasjon til smitte på Folkehøgskolen.
Trenden for 14-dages insidensen er fortsatt fallende og har vært det over de siste 4 ukene; ved inngangen til uke 17 er tallet: 157/100.000.

Folkehøgskolen:

I alt 28 elever (24 % av elevene ved skolen (116)) og 3 voksne på skolen, samt 5 nærkontakter av de voksne utenfor skolen er bekreftet smittet. I alt 36 personer. Utbruddet er fortsatt ikke avsluttet, men det vurderes at det i dag er bedre oversikt og etablert rutiner for å håndtere smittesituasjonen på skolen slik risikoen for ytterliggere smittespredninger er redusert. Det er et håp om at spredningen har stoppet opp, siste nye tilfelle ble verifisert fredag 23.04 2021. Det gjennomføres ny testing tirsdag 27.04.21 av alle.
Sundvolden hotell benyttes som karantenehotell for å utvide kapasiteten. Det har vært et svært viktig tiltak. Det er ved utgangen av uke 16 i alt 43 elever fra 4 linjer på hotellet, og 3 linjer er nå ute av karantene slik deler av undervisningen også gjennomføres der. Alle covid-19 positive er isolert på skolen.

Risikovurderingsmatrise 26.04.2021.

Samlet risikonivå: 3.

Virusvariant: ikke avdekket nye varianter, men antas fortsatt at over 85 % av tilfellene skyldes den engelske varianten. Vi har anmodet om gensekvensering av en prøve fra Folkehøgskolen, da eleven kommer fra område med annen variant. Svar foreligger ennå ikke.
Det er ved inngangen til uke 16 ikke registrert dødsfall. Det sist registrerte dødsfall var ved inngangen til uke 15.

fig 6

Konklusjon

Det er fortsatt høy smitteaktivitet i Ringerike, men anses fortsatt som fallende og over de siste ukene er smittebelastningen under 200/100.000. Antall nye diagnostiserte smittede i uke 16 er 12, hvorav en stor del er relatert til et utbrudd i en klynge. Det samlede tall smittebelastning er nå 157/100.000. Risikonivå vurderes å være 3.
I uke 15-16 er fortsatt dominert av et større utbrudd i en klynge (Folkehøgskolen), og de fleste nysmittede er under 25 år. Andelen med ukjent smittevei er den siste uken er 8 %, det utgjør 1 av 12. Andelen av positive test er relativ stabil.

Fra mandag 26.04.21 er tiltaksnivået i Ringerike kommune den nasjonale covid-19 (kap.5 tiltak er avsluttet), og fra tirsdag 27.04.21 driftes alle skoler, inkl.videregående og alle barnehager på gult nivå.

Vaksinasjon

I uke 16 ble satt 1097 vaksiner.
Det er satt i alt 9177 vaksiner i Ringerike kommune: 6974 har fått minst en dose (sv.t. 23 % av befolkningen); 2202 har fått andre vaksine og regnes som ferdig vaksinert (sv.t. 7 % av befolkningen) (30649 innbyggere).