RingeriksAvisa 20 år

A+ A A-

Ringeriksbanen planlagt ferdigstilt i 2029

Slik blir framdriften Illustrasjon: Bane Nor Slik blir framdriften

Reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16 er sendt over til over til departementet. Vi har link til den komplette og detaljerte planen. Se om DIN eiendom blir berørt.

Planforslaget med konsekvensutredningen ble oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 9. februar.  Oversendelsen inneholdt en mengde utredninger, fagrapporter og vurderinger.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som er planmyndighet siden dette er en statlig reguleringsplan. I de fleste tilfeller er kommunen med kommunestyret planmyndighet, men Ringerike kommunestyre anmodet Staten om å ta ansvar som planmyndighet for denne planen.

KMD skal sette seg inn i planforslaget og deretter beslutte om og når planen skal legges ut til offentlig ettersyn og høring. Det er forventet at høringsperioden vil bli våren 2018. Fristen for å avgi uttalelse skal være minst seks uker, men i store saker er det ikke uvanlig med lengre frist.

I høringsperioden blir det arrangert åpne folkemøter og kontordager hvor alle berørte kan få informasjon og snakke direkte med planleggerne. Kommunen vil også ha en aktiv rolle i høringsperioden.

Alle kan sende inn sine synspunkter på planforslaget. Etter høringsperioden vil planleggerne oppsummere det som er kommet inn av innspill, og eventuelt justere planen. Planen sendes deretter til KMD for andregangsbehandling. Departementet vil gjennomgå høringsuttalelsene og planleggernes vurderinger før planmyndigheten vil gjøre en endelig beslutning hvor de fastsetter reguleringsplanen.

Alle planene finner du her.

Etter dette vil planen være juridisk bindende.

Sist redigertmandag, 12 februar 2018 13:00
  • TIPS!: TIPS OSS: Send SMS til 97 59 55 20