tirsdag, 18 juni 2019 13:28

Asylsaken: Klagebehandlingen stanset i lagmannsretten

Skrevet av
Asylsaken: Klagebehandlingen stanset i lagmannsretten Foto: Frank Tverran

En begjæring om omgjøring av Utlendingsnemndas vedtak om at kirkeasylantene i Hønefoss kirke skulle sendes hjem, blir allikevel ikke behandlet i Borgarting lagmannsrett slik som opprinnelig planlagt. SISTE: Fikk midlertidig oppholdstillatelse.

Omgjøringsbegjæringen skulle først ha vært behandlet på ny i Utlendingsnemnda. UNE mente at det ikke forelå nye opplysninger, og behandlet derfor ikke saken på nytt. Advokatfirma Humlen påpekte at det var kommet nye opplysninger i saken og at UNE måtte behandle saken. Da UNE oppdaget dette, ba de Lagmannsretten om å stoppe saken. Arild Humlen er ekspert på slike saker og du kan lese mer om hans meritter her.

Lagmannsretten kom til at det foreligger tungtveiende grunner som gjør at saken bør stanses i medhold av tvisteloven § 16-8 andre ledd.
Bestemmelsen og vilkåret i tvisteloven § 16-8 andre ledd om at det må foreligge tungtveiende grunner for å stanse saken skal tolkes strengt. Det skal legges vekt på behovet for hurtig, forsvarlig og kostnadseffektiv behandling, jf. tvisteloven § 16-8 andre ledd andre punktum.
Staten har varslet at UNE nå vil behandle de ankende parters omgjøringsbegjæring av 1. desember 2018. Lagmannsretten anser det klart hensiktsmessig at UNEs avgjørelse foreligger før en ankeforhandling eventuelt gjennomføres. Det vil gi den mest kostnadseffektive og forsvarlige behandlingen av saken. For lagmannsretten er det UNEs vedtak som skal prøves. Lagmannsrettens kompetanse er begrenset til å prøve det faktum som lå til grunn på vedtakstidspunktet. UNE har ikke i vedtak eller beslutning, i alle fall ikke uttrykkelig, vurdert all informasjon om konvertering, og heller ikke betydningen av helsesituasjonen. Disse forholdene kan ha betydning for
lagmannsrettens avgjørelse.

Selv om disse forholdene eventuelt var kjent for UNE på et tidligere tidspunkt, bør saken stanses når staten varsler at disse forholdene skal vurderes av UNE ved at UNE tar stilling til omgjøringsbegjæringen, i lys av det i alle fall staten oppfatter å være nye opplysninger. Etter lagmannsrettens syn foreligger da tungtveiende grunner som tilsier at ankeforhandlingen bør stanses i påvente av at UNE har tatt stilling til omgjøringsbegjæringen. Det kan være kritikkverdig at staten ikke har tatt stilling til omgjøringsbegjæringen før ankeforhandlingen. Ankeforhandlingen bør likevel stanses for å få en mest mulig kostnadseffektiv og forsvarlig behandling av saken som helhet.


Lagmannsretten har ved vurderingen tatt i betraktning de ankende parters nåværende livssituasjon. Også for de ankende parter vil det imidlertid være av betydning å få en endelig avgjørelse så snart som mulig. Da bør også ankeforhandlingen stanses frem til UNE har tatt uttrykkelig stilling til omgjøringsbegjæringen, herunder de forhold som staten nå anfører er nye opplysninger og som gjør at staten har besluttet å behandle omgjøringsbegjæringen.

Saken stanses etter dette i medhold av tvisteloven § 16-8 andre ledd.

Lagmannsretten anmoder om at UNE prioriterer behandlingen av omgjøringsbegjæringen og at lagmannsretten deretter umiddelbart meddeles UNEs beslutning. Lagmannsretten vil deretter bringe ankesaken i gang igjen, jf. tvisteloven § 16-8 fjerde ledd, og vil ved behov beramme ny ankeforhandling så snart som mulig.

Advokatene har bedt UNE om at familien gis midlertidig opphold mens saken er under behandling. Dette er nå godkjent og familien behøver de ikke lenger oppholde seg i kirken.

Sist redigert tirsdag, 18 juni 2019 21:07