fredag, 24 juli 2020 11:51

Fortsatt varetekt for Eirik Jensen

Skrevet av NTB-Alexander Vestrum
Eirik Jensen under fengslingsmøtet i Oslo tingrett 16. juli. I bakgrunnen står samboeren, ringeriksdamen Ragna Lise Vikre. Eirik Jensen under fengslingsmøtet i Oslo tingrett 16. juli. I bakgrunnen står samboeren, ringeriksdamen Ragna Lise Vikre. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Eirik Jensen nådde ikke fram med anken og må sitte også de neste åtte ukene i varetekt, ifølge en kjennelse fra lagmannsretten. Han anker avgjørelsen.

Ekspolitimann Eirik Jensen ble i Borgarting lagmannsrett 19. juni i år dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet.

Han anket på stedet, men ble varetektsfengslet i påvente av behandling i Høyesterett. Fengslingsanken som Borgarting har behandlet, gjelder Oslo tingretts avgjørelse 16. juli om at han kan holdes ytterligere åtte uker i varetekt.

Allmennhetens rettsfølelse

Jensen og forsvareren hans, advokat John Christian Elden, har argumentert mot at det vil støte allmennhetens rettsfølelse om den tidligere polititoppen løslates. Lagmannsretten mener imidlertid det er nødvendig med varetekt.

– Lagmannsretten mener at sakens alvor, dens spesielle karakter og den omfattende medieomtalen tilsier at det er et behov for rettshåndhevelsesarrest i denne saken. Det vil være egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse om Eirik Jensen nå ikke fortsatt fengsles i påvente av Høyesteretts avgjørelse av hans anke. Dette gjelder selv om lagmannsrettens dom ikke er rettskraftig og at skyldspørsmålet ikke er endelig avgjort før Høyesterett har tatt stilling til anken over lovanvendelsen og saksbehandlingen, skriver lagdommer Per Racin Fosmark.

Anker til Høyesterett

Til NTB opplyser advokat Elden at avgjørelsen ankes til Høyesterett.

– Det er bra at lagmannsretten er klar på at skyldspørsmålet i saken ikke er avgjort, og at det fortsatt er mulighet for frifinnelse. At Jensen da må sitte i varetekt fordi saken er omfattende omtalt i mediene, er det vanskelig å forstå, skriver Elden i en kommentar.

Eirik Jensen og forsvareren har argumentert for at så mange dommere i Borgarting lagmannsrett har hatt befatning med saken, at det er vanskelig for Jensen å forvente en nøytral behandling. Han har krevd at saken behandles av en annen domstol.

Fikk ikke gehør

Onsdag slo imidlertid lagmannsretten fast at Jensen og Elden ikke får gehør for dette.

– Det er riktig, som påpekt i støtteskrivet, at et relativt stort antall dommere ved lagmannsretten har vært involvert i ulike faser av behandlingen av sakskomplekset. Slik vil det ofte være i større saker som pågår over tid, skriver retten i kjennelsen.

Lagmannsretten mener imidlertid at det ikke er noe ved behandlingen av saken som fører til at alle dommerne i Borgarting er inhabile.

Høyesterettsavgjørelse trolig i september

Ifølge fengslingskjennelsen fra lagmannsretten ventes avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg i midten av september.

– I et slik tidsperspektiv er fengslingen ikke uforholdsmessig. Hvorvidt det vil stille seg annerledes ved en mulig fortsatt fengslingsbegjæring etter at anken over dommen eventuelt henvises til ankebehandling, er det ikke nødvendig for lagmannsretten å ta stilling til nå, heter det.

Da Eirik Jensen ble dømt til lovens strengeste straff i lagmannsretten, ble medtiltalte Gjermund Cappelen dømt til 13 års fengsel. Cappelen har også anket dommen til Høyesterett.

Fakta om Eirik Jensen

 • Den tidligere politimannen Eirik Jensen (62) ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.
 • Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt.
 • Jensen anket skyldspørsmålet, mens Cappelen anket straffutmålingen. Ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett 28. august 2018 som den siste jurysaken i Norge.
 • 28. januar 2019 fant juryen Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj.
 • Fagdommerne satte juryens kjennelse til side, noe som innebar at hele saken måtte opp til ny behandling.
 • Den siste ankerunden startet i Borgarting lagmannsrett onsdag 6. november 2019. Saken ble ført etter ny ordning med meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere.
 • Aktoratet la ned påstand om at Eirik Jensen dømmes til 21 års fengsel, mens forsvarer John Christian Elden ba om full frifinnelse.
 • Fredag 19. juni falt dommen i sal 250 i Oslo tinghus. Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Cappelen ble dømt til 13 års fengsel.
 • Dommen mot Jensen er anket til Høyesterett, som i ankebehandlingen skal ta stilling saksbehandlingen og lovanvendelsen i dommen. Bevisvurderingen og skyldspørsmålet er i utgangspunktet endelig avgjort. Det er kjent at også Cappelen anker til Høyesterett.
 • Jensen har vært varetektsfengslet siden dommen falt. Torsdag 16. juli ble han framstilt for forlenget fengsling i Oslo tingrett, og Spesialenheten for politisaker fikk medhold i begjæringen om åtte ukers varetekt. Jensen anket til Borgarting lagmannsrett, som avviste anken. Han har anket kjennelsen til Høyesterett.
 • Jensen opplyste i fengslingsmøtet 16. juli at han har anmeldt flere personer hos Spesialenheten og andre sentrale tjenestemenn til Riksadvokaten for grov uforstand i tjenesten. Blant disse er lederen for etterforskningsavdeling Øst-Norge, Liv Øyen, og assisterende sjef Guro Glærum Kleppe, som også var aktor i rettssaken.