torsdag, 22 november 2018 15:24

Ringerike kommune ville stenge bygård!

Skrevet av
Ringerike kommune ville stenge bygård! Foto: Frank Tverran

Den 15.11 gikk det brev fra kommuneoverlegen i Ringerike til beboere og andre leietakere i Stabellsgate 1 om at hele gården ville bli stengt dagen etter kl 16.00.

stabellsgate1b
Her ble kloakkrøret reparert og grøfta tømt (Foto: Frank Tverran)

Vedtaket er, i følge det samme brevet, begrunnet i at kloakkens utløp fra bygningen ikke er tilfredsstillende.
- Slik situasjonen er nå er det ikke helsemessig forsvarlig. Bygningen er derfor ikke egnet til beboelse eller annen drift før kloakkforholdene i bakgården er utbedret, het det i brevet til leietakerne.

Det ble i det samme brevet presisert at stengningen kunne bli gjennomført med bistand fra politiet dersom dette skulle bli nødvendig.

Det sier seg selv at svært mange beboere, samt en pizzarestaurant, kunne fått store problemer dersom gården hadde blitt stengt.

Gårdeier i USA

Administrerende direktør i Braathen Eiendom er Marianna Fic Braathen. Det er Braathen Eiendom AS som eier Stabellsgate 1. Fic Braaathen er for tiden i USA og varamann i styret, advokat Per Johan Braathen måtte derfor ta seg av dette akutte problemet.

I grevens tid

I en e-post til Ringerike kommune den 16.11.18 kl 15.44 - et drøyt kvarter før gården slulle stenges - bekreftet Per Johan Braathen at Ringerike Septikservice AS hadde tømt og spylt septikkummen og pumpet opp alt vannet som lå i grøften. Deretter bekreftet han også at Hønefoss Rørleggerbedrift AS hadde reparert kloakkrøret på forskriftsmessig måte.

Fornøyd

Også den 22. november måtte septikbilen på besøk for å tømme grøfta. Per Johan Braathen viste oss et rør som kom ut fra Stabellsgate 1. Herfra kom det ikke kloakk, men overvann. Etter at grøfta på nytt var tømt for vann, fikk også kommuns folk se hva som var årsaken til fluidiumet i grøfta. Så lenge septiktanken blir tømt er det derfor ikke lenger noen akutt fare for smitte.

Langvarig konflikt

Allerede den 31.5.2017 fattet Ringerike kommune vedtak om tvangsmulkt dersom kloakken ikke ble koplet til hovedkloakknettet innen 1.7.2017. Tvangsmulkten var på kr 500.000 og på kr 50.000 for hver måned til prosjektet var fullført.

Det fantes så mange gode grunner til at arbeidet ikke lot seg gjennomføre innen fristen, at Fylkesmannen opphvet vedtaket om tvangsmulkt den 3.1.2018.

Ny tvangsmulkt

Nytt vedtak om tvangsmulkt ble fattet av Ringerike kommune den 27.3.2018. Denne var også på kr 500.000 med frist 1.9.2018 og kr 50.000 pr mnd til prosjektet er fullført.

En langsiktig konflikt

Grunnen til at prosjektet drøyer er sammensatt. For å si det meget enkelt, er det uenighet mellom Bjerke & Co Eiendomsselskap AS som eier Fossveien 3 og Braathen Eiendom AS som eier Stabellsgate 1. Det er bl.a. uenighet om hvilken trasé røret skal ha fra Stabellsgate 1 over eiendommen Fossveien 3.

Braathen Eiendom AS sendte den 11.7.2018 en begjæring til Ringerike tingrett om midlertidig forføyning over Fossveien 3 for å få gjennomført prosjektet på sin måte.

Den 30.8.18 ba Braathen Eiendom AS Ringerike kommune om å få en utsettelse med fristen for tvangsmulkten i påvente av rettslig avgjørelse.

Den 23.10.18 kom Bjerke & Co Eiendom AS med et forslag til en minnelig ordning.

Det er fotsatt ikke enighet mellom partene.