mandag, 03 desember 2018 10:56

Stenging av bygård utsatt

Skrevet av
Situasjonen mandag kl 10.50. Forhåpentligvis bare regnvann. Situasjonen mandag kl 10.50. Forhåpentligvis bare regnvann. Foto: Frank Tverran

Den akutte faren for helseskade i Stabellsgate 1/Fossveien 1B er redusert og Kommuneoverlegen har derfor gitt Braathen Eiendom AS frist til torsdag med mer dokumentasjon.


Kommuneoverlegen fattet vedtak med hjemmel i lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) § 16 å stenge gården. Vedtaket er begrunnet i overhengende fare for helseskade knyttet til åpen grop med avløpsvann med stor smittefare og risiko for skadedyr, luktplager og forurensning til omgivelsene.

Marianne Fic Braathen, som er administrerende direktør i Braathen Eiendom AS, har informert kommunen om planer for gjennomføring av tiltak for å redusere risikoen for helseskade til omgivelsene og om lukking av den åpne grøfta. Hun ba om at bygningen ikke måtte bli stengt sist fredag.

Kommuneoverlegen har fått tilbakemelding på at Ringerike Septikservice AS har vært på stedet og tømt gropa. Det er verifisert av kommunens forurensningsmyndighet Ingrid Strømme med bilde kl. 14.55.
Kommuneoverlegen er enig i at det reduserer den overhengende og akutte fare for helseskade. Det foreligger imidlertid ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å avkrefte at helsefaren er opphørt.


Utløpsledning knust

Kommuneoverlegen er kjent med at eier av eiendommen kjenner til avløpsforholdene fra bygningen, og tross forurensningsmyndighetens pålegg om retting med tvangsmulkt fortsatt ikke har klart å bringe det i rettmessig stand.
Kommuneoverlegen er også kjent med at det pågår en sivilrettslig konflikt om ansvarsforhold mellom naboene i bygården. Forurensningsmyndigheten har opplyst at septiktanken er 2,5 m3 og utløpsledningen er knust 1 meter utfra tanken. Det blir uansett krav om tømming av septiktank minst tre ganger i uka.

Vet ikke hvor mange som bor i gården

Representant for eier, adv Per Johan Bråthen har ikke kunnet opplyse hvor mange beboere som bor i de 3 leilighetene i bygningen. Det er i henhold til folkeregisteret 5 personer registrert med adresse Fossveien 1 B. I tillegg er det et gatekjøkken, New York Pizza og Grill og et kontor.

Vi har dokumentert overløp fra tank til synlig vann i grop i løpet av 3 -4 dager. Eier har ikke på eget initiativ foretatt tømming av tanken med tilstrekkelig hyppig frekvens, og der er grunn til at tro at overskytende avløpsvann siver ut i omgivelsene.

Kommuneoverlegens medisinsk faglige vurdering er at ikke fungerende kloakksystem i bygård sentralt i Hønefoss medfører en overhengende fare for helseskade jf folkehelseloven §16. Stengningsvedtaket opprettholdes derfor men det gis utsatt frist. Vedtaket hjemles i Lov om folkehelsearbeid § 16 Stansing.

Det nye vedtaket lyder slik:

"Stengningsvedtaket gis med henvisning til eiers tiltak og forholdsmessighet utsatt frist til torsdag 6. desember 2018 kl.14.00
Stengingsvedtaket vil bli gjennomført såfremt det ikke foreligger:

1.
Dokumentasjon for at avløpsvann fra bygningen til septiktank og i septiktank håndteres i et lukket system uten utsiving til omgivelsene. Dokumentasjonen skal gis av godkjent firma.
2.
Dokumentasjon for installert og fungerende godkjent fettavskiller ved restaurant. Dokumentasjonen skal gis av godkjent firma.
3.
Dokumentasjon på inngått avtale med godkjent renovasjonsfirma om tømning av septiktank ved behov, dog minst 3 ganger i uken.
Det vil bli gjort en ny vurdering av stengingsvedtaket etter ovenstående dokumentasjon foreligger.
Såfremt dokumentasjonen ikke foreligger på det angitt tidspunkt vil bygningen bli stengt uten ytterligere varsel.
Vedtaket vil om nødvendig bli gjennomført med bistand fra politiet."