fredag, 05 april 2019 10:35

Braathen Eiendom AS med grove beskyldninger mot kommunens saksbehandler

Skrevet av
Fra en befaring sommeren 2018. Adm.direktør Fic Braathen med hatt. Fra en befaring sommeren 2018. Adm.direktør Fic Braathen med hatt. Foto: Frank Tverran

Ringerike kommune ville hjelpe til med å løse "kloakksaken" i Fossveien. Det skulle man ha seg frabedt!

Kommunen tilbyr hjelp

Ringerike kommune ønsker å løse problemet med manglende kloakkledning fra Braathen Eiendom AS i Stabellsgate 1 over eiendommen til Anders Bjerke i Fossveien 3.

I et brev til Braathen Eiendom AS av 6.3.19, tilbyr Ringerike kommune seg bistand til å reparere avløpsledningen.

I brevet sier Ringerike kommune bl.a.:

- Vi ser av sakens historikk at det er et utfordrende samarbeidsklima mellom partene. Ringerike kommune ønsker derfor å bistå med å oppfylle pålegget slik at saken kan avsluttes.

Så følger en del tekniske beskrivelser av hvordan arbeidet kan utføres, før kommunen avslutter brevet med:

- Trasévalget er presentert for Anders Bjerke, som er positiv til at saken kan løses på denne måten. Vi kan ikke se at dette trasévalget vil ha noen ulemper for Braathen Eiendom.

Ikke greit i det hele tatt

I et 11-siders svarbrev til Ringerike kommune datert 17. mars 2019, motsetter Braathen Eiendom AS seg at kommunen ønsker å overta framføring av kloakkledning fra Stabellsgate 1/Fossveien 2B.

Svært grove beskyldninger

Videre kommer det svært grove beskyldninger mot kommunens saksbehandler. I brevet fra Braathen Eiendom AS, som er undertegnet Adm. direktør/Daglig leder Marianna Fic Braathen, heter det bl.a.:

.."Jeg har klaget på (saksbehandlers navn er strøket av oss, red.anm.) som saksbehandler da hun ikke har opptrådt på en objektiv måte i saken til BRAATHEN EIENDOM AS. Hun har tatt parti med motparten Anders Bjerke som har sabotert mitt prosjekt flere ganger og som er ansvarlig for at situasjonen er den den er i dag.
(saksbehandlers navn er strøket av oss, red.anm.) har hatt et klart hevnmotiv og fått overtalt Karin Møller (kommuneoverlegen, red.anm.) til å fremme sak om stenging av bygningen. Jeg kan ikke se noen annen forklaring på den vending som saken plutselig tok og påpeker dette da det er usaklige,utenforliggende hensyn som ligger bak vedtaket om stenging."..

Vil parkere biler i traséen

Avslutningsvis heter det i brevet fra Braathen Eiendom:

"Dersom kommunen skulle forsøke med tvang og trusler å gjennomføre den foreslåtte løsningen, vil jeg som sagt motsette meg det og legge hindringer i vegen for at arbeidet kan utføres på eiendommen til BRAATHEN EIENDOM AS i Stabellsgaten/Fossveien 1 B.

Jeg vil straks henvende meg til Ringerike tingrett og begjære midlertidig forføyning mot kommunen og entreprenøren for å få stanset arbeidene på eiendommen til BRAATHEN EIENDOM AS.
Grøften vil også bli fylt med masse og det vil bli parkert biler på eiendommen til BRAATHEN EIENDOM AS som vil sperre for arbeidene på samme måte som Anders Bjerke har gjort på sin eiendom for å hindre mine entreprenører. Dersom det vil bli gjort forsøk på å utføre arbeid med tvang på eiendommen til
BRAATHEN EIENDOM AS, vil også politianmeldelse bli levert."

Behandles som habilitetssak

Leder av avdelingen for miljø- og arealforvaltning, Heidi Skagnæs, blir dermed nødt til å behandle brevet som en habilitetsinnsigelse fordi det er stilt krav om at nåværende saksbehandler tas av saken. I et brev av 3. april bes de andre partene i saken om å uttale seg. Frist for svar er satt til 25.april.

Dermed har den allerede komplekse saken blitt tilført enda et nytt moment. Ringerike tingrett har avsagt kjennelse for at kloakk kan legges over eiendommen til Anders Bjerke, noe han heller aldri har motsatt seg. Braathen Eiendom har anket saken til lagretten, da de vil at den gamle traséen fortsatt skal brukes i stedet for den traséen som er mest praktisk for Anders Bjerke. Bjerkes begrunnelse for valg av trasé er lavest mulig kostnader og minst mulig risiko for å måtte sprenge i fjell. Løsningen er hovedsakelig sammenfallende med COWIs tidligere prosjektering, bortsett fra at man legger ledningen noe lenger nordvest.