fredag, 07 desember 2018 12:03

Smittefare ikke stanset - nå må bygården stenges

Skrevet av
Smittefare ikke stanset - nå må bygården stenges Foto: Frank Tverran

Eier av Stabellsgate 1/Fossveien 1B har ikke etterkommet pålegg fra Kommuneoverlegen. Siste frist var torsdag klokka 14.00. Stenger de ikke frivillig, må politiet gjøre det.

I et brev til gårdeier ved administrerende direktør Marianna Fic Braathen, heter det som følger:

"Rettingsvedtaket er ikke utført. Kommuneoverlegen finner at vilkårene for stenging, jf. Folkehelselovens § 16. Stansing av bygningen er oppfylt.

Det begrunnes i manglende oppfyllelse av vedtakets 3 punkter:

1. Dokumentasjon for at avløpsvann fra bygningen til septiktank og i septiktank håndteres i et lukket system uten utsiving til omgivelsene. Dokumentasjonen skal gis av godkjent firma.
Det foreligger ikke dokumentasjon fra godkjent firma.

2. Dokumentasjon for installert og fungerende godkjent fettavskiller ved restaurant. Dokumentasjonen skal gis av godkjent firma.
Det foreligger ikke dokumentasjon fra godkjent firma på at det er installert en godkjent fettavskiller i tilknytning til restauranten. Fettavskilleren er nødvendig for å etablere tilfredsstillende avløp fra bygningen. Aktuelt vurderes det som et viktig kompenserende tiltak for manglende tilfredsstillende avløpssystem.

3. Dokumentasjon på inngått avtale med godkjent renovasjonsfirma om tømning av septiktank ved behov, dog minst 3 ganger i uken.
Det foreligger ikke dokumentasjon for inngått avtale med godkjent firma for tømming av avløpssystem. Vi registrerer at huseier er uenig i vedtatte tømmefrekvens for avløpet. Med bakgrunn i helsemyndighetens opplysninger om bruk av bygning og dimensjonering av septiktanken er tømming 3 ganger i uka et minstekrav i stengningsvedtaket.

Kommuneoverlegens medisinsk faglige vurdering er at ikke fungerende kloakksystem i bygård sentralt i Hønefoss medfører en overhengende fare for helseskade, jf. folkehelseloven §16. Kommuneoverlegens konstaterer at avløpsforholdene i bygningen ikke er tilfredsstillende, og registrerer at eier av eiendommen ikke gjør nødvendige kompensatoriske tiltak for å sikre at avløpsvann fra bygningen ikke forurenser omgivelsene. Stengningsvedtaket opprettholdes. Vedtaket hjemles i Lov om folkehelsearbeid § 16 Stansing.

Konklusjon

Forholdene anses ikke rettet og faren anses ikke for å være over før bygningen har et tilfredsstillende fungerende avløpssystem.
Stengningsvedtaket opprettholdes.
Stengingsvedtaket er gyldig frem til avløpssystemet er tilfredsstillende og godkjent av forurensningsmyndigheten i henhold til plan- og bygningsloven og forurensningsloven.
Vedtaket vil ikke bli gitt oppsettende virkning*.
Vedtak vil bli fremlagt for Kommunestyret for stadfesting i førstkommende møte 31.01.2019."

* "Oppsettende virkning" betyr at virkningen av en avgjørelse utsettes til anken eller kjæremålet er behandlet. Her gis det altså ikke en slik utsettelse. (Red.anm.)