fredag, 01 mars 2019 13:57

Aktiviteter i stengt gård

Skrevet av
Kanskje noen burde sjekke bakterieinnholdet i denne gropa? Kanskje noen burde sjekke bakterieinnholdet i denne gropa? Foto: Frank Tverran

Etter at kommuneoverlege Karin Møller ble nødt til å stenge bygården til Braathen Eiendom AS i Stabellsgate 1/Fossveien 1B, pipler det igjen ut i grunnen.

Det er Per-Gulbrand Braathen (født 1989) som nå eier 100% av aksjene i selskapet. Han er sønn av daglig leder Marianna Fic Brathen (født 1960) og varamedlem til styret Per Johan Braathen (født 1948).

Per Johan Braathen har ofte benyttet kontoret i bygningens 1. etasje etter at den ble stengt, men det kan ha vært nødvendige besøk for å se til den avstengte bygningen.

inspeksjon
Per Johan Braathen på ett av sine mange ukentlige besøk Foto: Frank Tverran

Mer kloakk?

Den siste tiden har grøfta utenfor bygget fylt seg opp igjen. Samtidig er det flere ganger sett lys i en leilighet på kveldstid.

Fic fikk ikke grøfta der hun ville

Etter en del om og men mellom Braathen Eiendom og nabo Bjerke Eiendom, avsa Ringerike tingrett en kjennelse i juli 2017 for at avløp kunne graves over eiendommen til Bjerke Eiendom i Fossveien 3.

Den enkle måten å grave en slik grøft på, er over gårdsrommet til Bjerke og rett ut gjennom porten. Men det ville ikke daglig leder Mariana Fic Braathen. Hun ville følge den gamle traseen der den nå ødelagte kloakkledningen hadde gått.

Når det gjelder den gamle ledningstraséen bemerker Ringerike tingrett følgende i en ny kjennelse avsagt 20.2.19:

"Retten vil for øvrig bemerke at det er en viss uenighet mellom partene om hvor eksisterende ledningstrase går. Dette har sammenheng med at ledningen har brutt sammen og at utløpet i Fossveien ikke er funnet. Den antatt eksisterende traseen er opplyst å ligge under et hjørnefundament på Bjerkes bygning. Videre er det opplyst at ved å følge den inntegnede traseen jf Braathens påstand, vil det nødvendiggjøre sprengning under Bjerkes bygning, noe som ifølge Bjerke er svært risikabelt. Det er noe uklart for retten om Braathen er enig i at sprengning vil være nødvendig. Begge parter har i alle fall forklart at sprengningskyndige ikke har villet påta seg oppdraget.
Retten har her tatt stilling til den privatrettslige del av saken. Retten har ikke tatt stilling til hvorvidt det ene eller andre trasevalget krever tillatelse fra kommunale myndigheter i henhold til plan- og bygningsloven. Dette er en omstendighet som uansett ikke er av betydning for rettighetsspørsmålet.
Med den forståelse retten har av rettighetens innhold tas begjæringen om midlertidig forføyning ikke til følge."

Flere utgifter

Begjæringen fra Braathen om å legge ledningen under bygget til Bjerke, ble ikke tatt til følge. I tillegg må Braathen Eiendom AS innen 2 uker fra forkynnelse av dommen betale kr 156.000,- i  saksomkostninger til Bjerke & Co Eiendomsselskap AS.

RingerikeAvisa har vært i kontakt med Ringerike kommune. Man har ennå ikke grepet inn for fysisk for å utbedre forholdene, men følger nøye med i utviklingen de nærmeste ukene.

Sist redigert fredag, 01 mars 2019 14:10