onsdag, 10 januar 2018 13:49

Braathen Eiendom AS fikk bedre tid

Skrevet av
Braathen Eiendom AS fikk bedre tid Foto: Frank Tverran

Etter skader på en stikkledning fra kloakken i Stabellsgate 1, ga Ringerike kommune Braathen Eiendom pålegg om å utbedre stikkledningen og i tillegg koble
ut slamavskiller. Dokumentasjon på at dette var gjort skulle sendes til kommunen innen 20.4.2017.

Marianna Fic Braathen v/Braathen Eiendom AS klagde på vedtaket og mente fristen var for kort på grunn av at vanskelige samarbeidsforhold med naboen, noe som tilsa at de ikke vil komme i mål innen fristen, at det ble fordyrende å få utført jobben med kulde og is, at det er vanskelig å få tak i firmaer som kan
utføre jobben og at miljøulempene er av en slik grad at det ikke er hast med å få utbedret stikkledningen.

Kommunen opprettholdt sitt vedtak og saken ble av Braathen Eiendom AS påklagd videre til Fylkesmannen.

Den 14.9.2017 ble klagesaken oversendt til Fylkesmannen som avgjorde klagesaken i brev av 3.1.2018. Klager gis medhold, og kommunens vedtak om tvangsmulkt oppheves.

Kommunen vil nå vurdere videre oppfølging i saken.