mandag, 22 mai 2023 11:01

Storgata 2: Bjarne Minde dømt til å betale mange millioner

Skrevet av
Minde greide ikke å fullfinansiere prosjektet Minde greide ikke å fullfinansiere prosjektet Arkivfoto: Frank Tverran

Ringerike, Asker og Bærum tingrett behandlet den 16.mai en erstatningssak mot Bjarne Minde og selskapet Minde & Minde AS. Saksøker var Lloyds Invest AS.

Tvisten dreide seg om hvor mye og hvem som skulle betale etter at lokalene i Storgata 2 ble forlatt halvferdige.

Lloyds Invest AS er eid av Sameiet Storgata 1 ANS. Sameiet Storgata 1 ANS er eid av brødrene Per og Lars Aasen.

Lloyds Invests AS leide ut 894m2 til Cold Clean Ocean AS. Minde & Minde AS var eier av selskapet Cold Clean Ocean AS. Cold Clean Ocean AS skiftet vinteren/våren 2020 navn til Storegaten 1 og 2 AS, hvoretter det senere samme år ble tvangsoppløst som følge av manglende innsendelse av regnskaper. Bjarne Minde var styreleder og daglig leder i de tre her omtalte selskapene. Det ble åpnet personlig konkurs i Bjarne Mindes bo 12. desember 2022. Bobehandlingen er ikke avsluttet.

På grunn av sammenblanding av involvering både fra Cold Clean Ocean AS og morselskap Minde & Minde AS, besluttet retten såkalt ansvarsgjennombrudd for morselskapet Minde & Minde AS. Dette innebærer at morselskapet som eier kan dømmes på linje med datterselskapet.

Personlig ansvar for Bjarne Minde

Av aksjeloven § 6-12 tredje ledd følger at styret skal påse at at selskapets virksomhet,regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. I § 6-14 fjerde ledd er det bestemt at daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Basert på det som er lagt til grunn i punkt 4.3 og i det foregående avsnittet, representerer Mindes atferd etter rettens syn brudd på begge disse bestemmelsene. Det ble aldri etablert en forsvarlig plan for finansieringen av leieavtalen eller noen av de øvrige avtalene. Om Minde selv hadde tro på at dette ville ordne seg, må hans handlemåte karakteriseres som uaktsom. Ved å etablere og fortsette leieforholdet og de tilhørende endringsarbeidene uten en realistisk plan for hvordan prosjektet skulle finansieres, burde Minde i det minste ha forstått at han utsatte Lloyds Invest AS for fare for å lide et økonomisk tap. Saken etterlater samlet sett et nokså klart inntrykk av en atferd fra Bjarne Mindes og hans selskapers side som ikke er forenlig med lojalitetsplikten i kontraktsforhold. I så måte er det for så vidt illustrerende at Cold Clean Ocean AS ble tvangsoppløst nettopp på grunn av manglende innsendelse av regnskaper, etter at det var avklart at Minde ikke var i stand til å oppfylle noen av avtalene knyttet til prosjektet.
Retten kom til at Bjarne Mine er personlig ansvarlig for hele tapet.

Må betale 8 millioner

Samlet sett er retten kommet til at tapets og erstatningsbeløpets størrelse skjønnsmessig skal fastsettes til kr. 8 000 000, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra domstidspunktet og frem til betaling finner sted. Minde & Minde AS og Bjarne Minde dømmes in solidum til å betale erstatningsbeløpet med renter til Lloyds Invest AS, idet vilkårene for solidaransvar er til stede.

I tillegg må de betale kr 264.800 i sakskostnader.

Dommen er ikke rettskraftig og kan ankes.

Godt fornøyd

Per Aasen sier i en kommentar til RingeriksAvisa at han på vegne av Lloyds Invest AS er godt fornøyd med dommen.

 

Sist redigert mandag, 22 mai 2023 18:28

Andre saker å lese

Betongsaging i Jevnaker

07-06-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Elite Betongsaging AS er egistrert med adresse Musemyrveien 2 i Jevnaker kommune. Aksjekapitalen er kr 30.000. Formål: Betongsaging, kjerneboring, riving, splitting av fjell. Daglig leder og styreleder er Brian Strands Petersson. Med...

Les mer i RingeriksAvisa

Datatilsynet: Strømming av barneidrett kan i praksis bli umulig

06-06-2023 Nyheter NTB-Andreas Jakobsen og Stian Grythaugen - avatar NTB-Andreas Jakobsen og Stian Grythaugen

Datatilsynet: Strømming av barneidrett kan i praksis bli umulig

Datatilsynet mener strømming av barneidrett som hovedregel ikke kan gjennomføres lovlig etter personvernregelverket.

Les mer i RingeriksAvisa

Koronasertifikatet legges ned 30. juni

06-06-2023 Nyheter NTB - avatar NTB

Koronasertifikatet legges ned 30. juni

Fra 30. juni fjernes EUs koronasertifikat fra Helse-Norge. Årsaken er at ordningen blir opphevet.

Les mer i RingeriksAvisa

Snekkertjenester i Hole

06-06-2023 Nyhetsklipp Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Start Montering AS er et nytt firma registrert i Hole med en kapital på kr 30.000.

Les mer i RingeriksAvisa